Când Domnul vine și bate la ușă, cum vom răspunde?

martie 4, 2019

Xiao Fei

După ce am ajuns să cred în Domnul, fraților și surorilor le plăcea să cânte un imn numit „Omul bun bate la ușă”, care spune: „Omul bun bate la ușă, cu părul ud de rouă; să ne ridicăm repede și să deschidem ușa, să nu-L lăsăm pe omul bun să Se întoarcă și să plece…” De fiecare dată când cântam imnul acesta, inimile noastre erau profund mișcate și răscolite. Toți vrem să-L rugăm pe omul bun să stea peste noapte, ca, atunci când omul bun vine și bate la ușă, noi să-L întâmpinăm pe Domnul imediat ce auzim glasul omului bun. Se poate spune că toți aceia dintre noi care cred în Domnul au o astfel de speranță. Dar când Domnul vine, cum va bate la ușă? Când Domnul bate la ușă, ce trebuie să facem ca să ne asigurăm că Îl întâmpinăm ca pe Domnul? Ăsta este un lucru la care oamenii care cred în Domnul trebuie să se gândească.

Când Domnul Isus a venit să facă lucrarea de mântuire în Epoca Harului, vestea despre minunile săvârșite de Domnul și despre cuvântul Lui s-a răspândit în întregul teritoriu al Iudeii. Numele Lui a provocat, de asemenea, o mare agitație în întreaga Iudee, iar pentru oamenii de atunci o bătaie în ușă îi anunţa pe discipolii conduși de Domnul Isus care predicau peste tot Evanghelia Împărăției cerurilor. Domnul Isus a spus: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!(Matei 4:17). Domnul speră că oamenii vor veni înaintea Lui pentru a se pocăi și pentru a-și mărturisi păcatele. Procedând astfel, păcatele le vor fi iertate, se vor elibera de condamnarea și blestemele legii și vor fi răscumpărați de Dumnezeu. La acel moment, mulți iudei au fost martori la minunile săvârșite de Domnul Isus. Ei au observat și autoritatea și puterea din cuvântul Domnului, de o așa natură încât Domnul Isus a putut hrăni 5.000 de oameni cu cinci pâini și doi pești. Cu un singur cuvânt, Domnul Isus a putut, de asemenea, să potolească vântul şi marea și să-l facă pe Lazăr să iasă din mormânt după ce a fost mort trei zile… Conform cuvintelor Domnului Isus, orice este rostit se îndeplinește, permițându-ne să vedem autoritatea și puterea din cuvântul Domnului. Există, de asemenea, cuvintele Domnului Isus care îi învaţă pe oameni și îi mustră pe farisei. Aceste cuvinte sunt adevărul și nu sunt cuvinte pe care noi putem să le vorbim. Cuvintele rostite de Domnul Isus și lucrurile pe care le-a săvârșit dezvăluie firea lui Dumnezeu și ce El are și ce este. Acestea manifestă autoritatea și puterea lui Dumnezeu și fac ca inimile oamenilor să tremure. Iudeii din acele timpuri deja auziseră sunetul bătăilor în ușă ale Domnului, dar cum L-au tratat?

Preoții iudei, scribii și fariseii vremii știau clar că spusele rostite de Domnul Isus și minunile săvârșite de El vin toate de la Dumnezeu, dar ei nu aveau de loc inimi care Îl venerau pe Dumnezeu. Ei nu au căutat și nu au cercetat lucrarea Domnului Isus, ci, de la început, au rămas fideli cuvintelor din profețiile biblice, crezând că Cel care va veni va fi numit Emanuel sau Mesia și va fi născut dintr-o fecioară. Când au văzut că Maria avea soț, au stabilit că Domnul Isus nu a fost zămislit de Duhul Sfânt și că nu a fost născut de o fecioară. Ei au şi judecat cum au vrut și au spus că Domnul Isus era fiul unui tâmplar și, așadar, o persoană cu totul obișnuită. Au folosit acest lucru pentru a-L nega și acuza pe Domnul Isus. Au mers până într-acolo încât L-au blasfemiat pe Domnul Isus și au spus că se bazează pe Beelzebul, conducătorul demonilor, pentru a izgoni demoni. În cele din urmă, s-au aliat cu ocârmuirea romană și L-au răstignit. Majoritatea iudeilor credeau că Domnul Isus ar fi trebuit să se nască într-un templu și că El va fi împăratul lor care să-i salveze de sub conducerea romană. Când fariseii răspândeau zvonuri, Îl defăimau și Îl condamnau pe Domnul Isus, ei doar erau supuși orbește, fără a face vreo discriminare. Între mântuirea Domnului Isus și cuvintele defăimătoare rostite de farisei, ei au ales să asculte zvonurile și minciunile fariseilor și au respins calea predicată de Domnul Isus. Când Domnul a bătut la ușă, ei și-au închis inimile față de El. Este chiar după cum a spus Domnul Isus: „Şi cu privire la ei se împlineşte profeţia lui Isaia, care zice: «Veţi asculta întruna, dar nu veţi înţelege şi veţi privi mereu, dar nu veţi pricepe. Căci inima celor din acest popor s-a împietrit. Urechile lor aud greu şi ochii li s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine şi să-i vindec»(Matei 13:14-15). Pentru că au refuzat să asculte glasul Domnului și nu au acceptat lucrarea Lui de mântuire, acești iudei și-au ratat șansa de a-L urma pe Domnul Isus. Ca urmare a împotrivirii față de Dumnezeu, ei au primit pedeapsa Lui, aducând aproximativ 2.000 de ani de distrugere asupra Israelului. Spre deosebire de aceștia, discipolii care L-au urmat pe Domnul Isus la acel moment, precum Petru, Ioan, Iacov, Natanael, aveau inimi care iubeau adevărul. Ei nu s-au bazat pe propriile noțiuni și închipuiri atunci când au tratat cuvântul și lucrarea Domnului Isus, ci au căutat conștient, au cercetat atent și au obținut luminarea Duhului Sfânt. Ei au auzit glasul lui Dumnezeu și au recunoscut că Domnul Isus era Mesia ce urma să vină și, astfel, au ținut pasul cu urmele Domnului și au primit mântuirea Lui. Putem vedea că eșecul fariseilor și al poporului iudeu stă în faptul că ei s-au bazat doar pe sensul literal al profețiilor biblice pentru a accepta și recunoaște manifestarea și lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta i-a făcut să fie oameni care credeau în Dumnezeu, dar care I se opuneau. De aici putem vedea că oamenii care cred în Dumnezeu, dacă tratează noua Lui lucrare pe baza noțiunilor și închipuirilor proprii, nu doar că nu vor putea să întâmpine sosirea Domnului, dar pot foarte ușor să ajungă printre cei care cred în Dumnezeu și, totuși, I se opun. Cât de lamentabil ar fi acest lucru? Domnul Isus a spus: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor! […] Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, căci ei vor fi săturaţi!(Matei 5:3, 6). Putem vedea aici că putem întâmpina întoarcerea Domnului doar dacă, precum Petru și Ioan, auzim glasul Domnului, avem inimi flămânde și însetate după dreptate, dacă investigăm și căutăm activ.

Astăzi, profețiile celei de-a doua veniri a Domnului în zilele de pe urmă au fost în mare măsură îndeplinite. Când Domnul vine din nou în zilele de pe urmă, trebuie să fim mai vigilenți și pregătiți, să luăm aminte la glasul lui Dumnezeu, să avem inimi care caută și care sunt însetate după dreptate pentru a-L aștepta pe Domnul să bată la ușă în orice moment. Doar astfel putem întâmpina a doua venire a Domnului. Domnul Isus a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). De asemenea, este profețit de multe ori în Apocalipsa, capitolul 2-3: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” Putem vedea din Scripturi că, atunci când Domnul Isus Se întoarce, El va vorbi din nou și va săvârși o nouă lucrare. Acesta este Domnul care bate la ușă pentru noi, dar care Își folosește și cuvântul pentru a bate la ușa inimilor noastre. Toți cei care aud cuvântările Domnului, caută activ și ascultă atent glasul Lui sunt fecioare înțelepte. Dacă recunosc că Domnul vorbește, ei pot întâmpina întoarcerea Lui și pot obține udarea și provizii din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta îndeplinește cuvântul Domnului: „Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile(Ioel 2: 29). Domnul este demn de încredere și le va permite să-I audă glasul în aceste timpuri tuturor celor însetați de El și care Îl caută. Totuși, înțelepciunea lui Dumnezeu este dificil de pătruns pentru noi oamenii, iar modul în care Domnul va bate la ușă când Se întoarce nu va fi după noțiunile și închipuirile noastre. Ar putea fi cineva care să strige către noi: „Domnul S-a întors!”. Este după cum ne-a avertizat Domnul Isus: „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»(Matei 25:6). S-ar putea, de asemenea, să auzim glasul lui Dumnezeu de la bisericile care răspândesc Evanghelia întoarcerii Domnului sau de pe internet, de la radio, de pe Facebook sau din altă parte și să-L vedem pe Dumnezeu vorbind tuturor bisericilor. Totuși, indiferent în ce mod bate Domnul la ușile noastre, sub niciun chip nu trebuie să tratăm acest fapt precum poporul iudeu. Nu trebuie să refuzăm să căutăm sau să cercetăm în baza noțiunilor și închipuirilor noastre și nici nu trebuie să ascultăm orbește de minciuni și zvonuri. Procedând astfel, am fi respins chemarea Domnului și ne-am fi ratat șansa de a-L întâmpina pe Domnul și de a fi ridicați în Împărăția cerească. Apocalipsa prezice: „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine(Apocalipsa 3: 20). Domnul Isus spune: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide!(Matei 7: 7). Voia Domnului este ca noi toți să fim fecioare înțelepte și să ascultăm vigilent glasul Domnului. Când auzim glasul Domnului, trebuie să analizăm acest lucru cu mintea deschisă și să cercetăm sincer, iar, când recunoaștem glasul lui Dumnezeu, trebuie să ieșim repede să-L întâmpinăm pe Domnul. Atât timp cât avem inimi cercetătoare, Dumnezeu cu siguranță ne va deschide ochii spirituali. Astfel, vom putea să fim ridicați înaintea tronului lui Dumnezeu și să fim prezenți la ospățul Mielului!

Toată slava Îi aparține lui Dumnezeu!

All Scripture quotations in this publication are from Biblica, Inc.®. Used by permission. All rights reserved worldwide.

Use of trademark Biblica, Inc.® requires the permission of Biblica, Inc.®.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger