Convingerile de bază ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic

octombrie 2, 2018

(1) Doctrinele Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic

Doctrinele creştinismului îşi au originea în Biblie, iar doctrinele Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic provin din toate adevărurile care au fost exprimate de Dumnezeu încă de la creațiune în timpul lucrării Epocii Legii, Epocii Harului şi Epocii Împărăţiei. Cu alte cuvinte, Vechiul Testament, Noul Testament şi Biblia Epocii Împărăţiei – Cuvântul Se arată în trup – exprimat de Domnul Isus Cel care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, sunt convingerile de bază şi doctrinele Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Vechiul Testament înregistrează lucrarea lui Dumnezeu Iahve de a emite legi şi porunci şi de a îndruma viaţa omului în timpul Epocii Legii; Noul Testament înregistrează lucrarea de răscumpărare îndeplinită de Domnul Isus în timpul Epocii Harului; şi Cuvântul Se arată în trup reprezintă toate adevărurile pentru purificarea şi mântuirea omenirii exprimate de către Dumnezeu Atotputernic în timpul Epocii Împărăţiei, precum şi o relatare a lucrării de judecată a lui Dumnezeu în timpul zilelor de pe urmă. Adevărata Biblie cuprinde toate cuvântările lui Dumnezeu în timpul celor trei etape de lucru, iar convingerile fundamentale ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic sunt toate cuvântările lui Dumnezeu din timpul celor trei faze ale lucrării, adică toate adevărurile exprimate de Dumnezeu în timpul acestor trei etape de lucru. Cele trei Sfinte Scripturi sunt convingerile de bază şi doctrinele Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic.

Creştinismul s-a născut din lucrarea Domnului Isus în Epoca Harului, dar Domnul Isus Hristos în care crede, nu a făcut decât lucrarea de răscumpărare în Epoca Harului. Deoarece Domnul Isus întrupat a fost răstignit şi a slujit ca jertfă de ispăşire a omului, scăpându-l pe om din mâinile Satanei şi absolvindu-l de condamnarea şi blestemul legii, omul trebuia doar să vină înaintea lui Dumnezeu, să-şi mărturisească păcatele şi să se pocăiască pentru a-i fi iertate păcatele şi a se bucura de harul şi binecuvântările îmbelşugate oferite de Dumnezeu. Aceasta a fost lucrarea de răscumpărare îndeplinită de Domnul Isus. Deşi păcatele omului au fost iertate prin răscumpărarea Domnului Isus, natura păcătoasă a omului nu a fost înlăturată, el era încă legat şi controlat de ea şi nu putea să se abţină să nu păcătuiască şi să nu se împotrivească lui Dumnezeu fiind arogant şi plin de sine, luptând pentru faimă şi câştig, fiind gelos şi certăreţ, minţind şi înşelând oamenii, urmând tendinţele imorale ale lumii şi aşa mai departe. Omul nu se despărţise de robia păcatului şi nu devenise sfânt şi, prin urmare, Domnul Isus a profeţit de multe ori că El va veni din nou pentru a duce la îndeplinire lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, spunând: „Iată, Eu vin curând” (Apocalipsa 22:12). „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:47-48). Stă scris, de asemenea, în Întâia Epistolă a lui Petru că „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17). Dumnezeu Atotputernic, Hristosul din zilele de pe urmă, este Domnul Isus Cel care S-a întors. El a exprimat toate adevărurile pentru purificarea şi mântuirea omului, a desfăşurat lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu şi a realizat pe deplin profeţiile din Biblie. Cuvântul Se arată în trup exprimat de Dumnezeu Atotputernic este „ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7) profetizat în Cartea Apocalipsei şi este o relatare a lucrării de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Lucrarea de judecată făcută de Dumnezeu Atotputernic este etapa finală a lucrării de mântuire a omenirii de către Dumnezeu şi este, de asemenea, etapa fundamentală şi crucială. Dacă omul doreşte să fie mântuit de Dumnezeu şi să intre în Împărăţia cerurilor, trebuie să accepte lucrarea lui Dumnezeu de judecată şi prin aceasta s-au împlinit cuvintele Domnului Isus: „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6). „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Numai dacă omul acceptă şi experimentează judecata şi mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu, poate să cunoască sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu, să cunoască esenţa şi natura corupţiei omului de către Satana şi realitatea sa, să se pocăiască cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, să se elibereze de tot păcatul, să capete sfinţenie, să devină unul care ascultă de Dumnezeu şi I se închină lui Dumnezeu şi să fie câştigat de Dumnezeu. Numai atunci va fi apt să moştenească făgăduinţele şi binecuvântările lui Dumnezeu şi să câştige destinaţia frumoasă.

Doctrinele Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic își au originea în toate adevărurile exprimate de Dumnezeu în cele trei etape de lucrare ale Lui, ceea ce înseamnă că ele provin din cuvintele lui Dumnezeu înregistrate în Biblie şi din Cuvântul Se arată în trup. Dumnezeu a început lucrarea de a salvare a omenirii după ce a creat lumea, iar planul său de gestionare (de mântuire) pentru mântuirea omului nu va fi încheiat până când nu va termina lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu în timpul zilelor de pe urmă. Din cuvintele şi toate adevărurile pe care le-a exprimat Dumnezeu în cele trei etape ale lucrării, suntem pe deplin capabili să vedem că, fie că este lucrarea lui Dumnezeu făcută prin folosirea omului la început în timpul Epocii Legii, fie că este lucrarea Lui în timpul celor două epoci în care El a fost întrupat în Epoca Harului şi în Epoca Împărăţiei, toate sunt cuvântările şi expresia adevărului unui singur Duh; în esenţă, este un singur Dumnezeu care vorbeşte şi lucrează. Prin urmare, doctrinele Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic provin din Biblie şi din Cuvântul Se arată în trup.

(2) Despre Cuvântul Se arată în trup

Cuvântul Se arată în trup reprezintă enunțurile personale ale lui Dumnezeu Atotputernic, Hristosul din zilele de pe urmă, şi reprezintă toate adevărurile pe care Dumnezeu le-a exprimat pentru a purifica şi pentru a mântui pe om în timpul lucrării Lui de judecată din zilele de pe urmă. Aceste adevăruri sunt expresia directă a Duhului Sfânt, revelarea vieţii şi esenţei lui Dumnezeu şi expresia firii lui Dumnezeu şi a ceea ce El are şi ce este. Ele sunt singura cale prin care omul Îl poate cunoaşte pe Dumnezeu şi poate fi purificat şi mântuit. Cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt principiul suprem al acţiunilor şi purtării omului şi nu există aforisme mai înalte pentru viaţa omului.

Creştinii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic citesc cuvintele lui Dumnezeu în Cuvântul Se arată în trup în fiecare zi, la fel cum creştinii creştinismului citesc Biblia. Toţi creştinii iau cuvintele lui Dumnezeu drept ghid al vieţii lor şi ca cel mai înalt dintre toate aforismele vieţii. În Epoca Harului, creştinii citeau cu toţii Biblia şi ascultau predicile din Biblie. Treptat, au apărut schimbări în comportamentul oamenilor şi ei au comis din ce în ce mai puţine păcate. De asemenea, citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic şi împărtășind cuvintele lui Dumnezeu, creştinii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic înţeleg treptat adevărul şi se eliberează din robia păcatului, nu mai comit păcate şi nu I se mai împotrivesc lui Dumnezeu, şi devin compatibili cu Dumnezeu. Faptele dovedesc că doar prin citirea cuvintelor lui Dumnezeu omul poate fi purificat şi transformat şi poate trăi imaginea adevăratului om. Acestea sunt fapte pe care nimeni nu le poate nega. Cuvintele lui Dumnezeu înregistrate în Biblie au fost exprimate când Dumnezeu lucra în Epoca Legii şi în Epoca Harului, în timp ce Cuvântul Se arată în Trup reprezintă cuvintele exprimate de Dumnezeu în lucrarea zilelor de pe urmă. Sursa celor două este de la Duhul Sfânt. Cuvintele şi lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic au împlinit în totalitate profeţiile din Biblie şi Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus Cel care S-a întors, exact aşa cum Domnul Isus a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” (Ioan 16:12-13). Astfel, și în Cartea Apocalipsei este profețit că: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7).„În mâna dreaptă a Celui Ce şedea pe tron am văzut un sul scris pe ambele părţi şi sigilat cu şapte sigilii. […] Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins şi este vrednic să desfacă sulul şi cele şapte sigilii ale lui!” (Apocalipsa 5:1, 5).

Astăzi, am văzut cu toţii un fapt: toate cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul şi au autoritate şi putere – ele sunt vocea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate nega sau schimba acest lucru. Cartea Cuvântul Se arată în trup este disponibilă în mod gratuit pe Internet pentru ca oamenii din toate ţările şi teritoriile să caute şi să cerceteze. Nimeni nu îndrăzneşte să nege că sunt cuvintele lui Dumnezeu sau că ele sunt adevărul. Cuvintele lui Dumnezeu conduc în continuare întreaga omenire, oamenii au început să se trezească treptat în mijlocul cuvintelor lui Dumnezeu şi progresează succesiv spre acceptarea adevărului şi a cunoaşterii adevărului. Epoca Împărăţiei este epoca în care cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic stăpânesc pe pământ. Fiecare dintre cuvintele lui Dumnezeu va fi înfăptuit şi se va împlini. Aşa cum toţi cei care cred în Dumnezeu recunosc astăzi Biblia, oamenii care cred în Dumnezeu vor recunoaşte în viitorul apropiat că Cuvântul Se arată în trup reprezintă cuvântările lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Astăzi, Cuvântul Se arată în Trup este baza convingerilor Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic şi va deveni cu siguranţă temelia existenţei întregii omeniri în epoca următoare.

(3) Despre numele lui Dumnezeu şi cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu

După coruperea lui de către Satana, omul trăieşte sub domeniul lui Satana şi corupţia lui a devenit tot mai profundă. Omul nu se poate salva şi are nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Potrivit nevoilor omenirii corupte, Dumnezeu a făcut trei etape de lucru în Epoca Legii, în Epoca Harului şi în Epoca Împărăţiei. În Epoca Legii, Dumnezeu a făcut lucrarea de a decreta legi şi porunci şi de a călăuzi viaţa omului. În Epoca Harului, Dumnezeu a devenit trup şi, pe baza lucrării Sale în Epoca Legii, a făcut lucrarea răstignirii şi a răscumpărat omul din păcat. În Epoca Împărăţiei, Dumnezeu a devenit încă o dată trup şi, pe baza lucrării de răscumpărare a Epocii Harului, îndeplineşte lucrarea judecăţii începând de la casa lui Dumnezeu, exprimă toate adevărurile pentru purificarea şi mântuirea omului şi ne aduce singura cale pentru căutarea purificării şi a mântuirii. Numai dacă dobândim realitatea adevărului drept viaţa noastră, devenind cei care Îl ascultăm şi ne închinăm lui Dumnezeu, vom fi apți să fim conduşi în Împărăţia lui Dumnezeu şi să primim făgăduinţele şi binecuvântările lui Dumnezeu. Cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu de mântuire a omului sunt strâns legate, fiecare etapă este indispensabilă, fiecare merge mai sus şi mai în profunzime decât ultima, ele sunt toate lucrările unui singur Dumnezeu şi numai cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu sunt lucrarea completă de mântuire a omenirii.

Cele trei nume – Iahve, Isus şi Dumnezeu Atotputernic – sunt diferitele nume pe care le-a luat Dumnezeu în Epoca Legii, în Epoca Harului şi în Epoca Împărăţiei. Dumnezeu ia nume diferite pentru că lucrarea Lui variază în diferite epoci. Dumnezeu foloseşte un nume nou pentru a începe o nouă epocă şi a reprezenta lucrarea acelei epoci. Numele lui Dumnezeu era Iahve în Epoca Legii şi Isus în Epoca Harului. Dumnezeu foloseşte un nou nume – Dumnezeu Atotputernic – în Epoca Împărăţiei, îndeplinind profeţiile din Cartea Apocalipsei: „Îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i: […] Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai pleca din el; şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, şi noul Meu Nume” (Apocalipsa 3:7, 12). „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!” (Apocalipsa 1:8). Deşi numele şi lucrarea lui Dumnezeu în cele trei epoci sunt diferite, există un singur Dumnezeu în esenţă, iar sursa este aceeaşi.

Lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omului cuprinde, în principal, trei etape de lucru. El a folosit un nume diferit în fiecare epocă, însă esenţa lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Cele trei etape ale lucrării sunt făcute de un singur Dumnezeu; astfel, Iahve, Isus şi Dumnezeu Atotputernic sunt acelaşi Dumnezeu. Isus a fost arătarea lui Iahve şi Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus Cel care S-a întors şi astfel Dumnezeu Atotputernic este singurul Dumnezeu adevărat care a creat cerul şi pământul şi toate lucrurile, comandă toate lucrurile şi deţine suveranitatea peste toate, şi El este veşnicul şi singurul Creator.

În cele trei etape ale lucrării de salvare a omului, Dumnezeu Și-a revelat întreaga Sa fire omului, permiţându-ne să vedem că firea Lui nu este doar milă şi dragoste, ci şi dreptate, măreţie şi mânie, că esenţa Lui este sfinţenia şi dreptatea, şi este adevăr şi dragoste şi că firea lui Dumnezeu şi autoritatea şi puterea lui Dumnezeu nu sunt posedate de nicio fiinţă creată sau necreată. Credem că toate cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu de la momentul creaţiei până la sfârşitul lumii sunt adevărul. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor dispărea niciodată şi absolut fiecare dintre ele va fi îndeplinit!

All Scripture quotations in this publication are from Biblica, Inc.®. Used by permission. Used by permission. All rights reserved worldwide. Use of trademark Biblica, Inc.® requires the permission of Biblica, Inc.®.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger