Originea și dezvoltarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic

aprilie 15, 2018

În Epoca Harului, Domnul Isus le-a promis urmașilor Săi: „Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:3). De asemenea, El a prevestit: „Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului” (Matei 24:27). În zilele de pe urmă, așa cum a fost făgăduit și prezis de către El Însuși, Dumnezeu S-a întrupat din nou și a coborât în estul lumii – China – ca să facă lucrarea de judecată, de mustrare, de cucerire și de mântuire folosind cuvântul, pe fundamentul lucrării de răscumpărare a Domnului Isus. În aceasta, profețiile biblice care spun că: „înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” și „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” au fost împlinite, de asemenea. Lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă a încheiat Epoca Harului și a introdus Epoca Împărăției. Pe măsură ce Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit rapid în China continentală, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat ființă. Așa cum dovedesc faptele, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat ființă întru totul ca rezultat al lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și nu a fost instituită de niciun om. Aceasta se datorează faptului că aleșii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic se roagă în numele lui Dumnezeu Atotputernic, ascultă de lucrarea Sa și acceptă toate adevărurile exprimate de El. Așadar, este evident că acești aleși cred în Hristos Cel întrupat în zilele de pe urmă, Dumnezeul concret care este Duhul realizat în trup în loc să creadă într-un om. Aparent, Dumnezeu Atotputernic nu este decât un simplu Fiu al omului, însă, în esență, El este întruparea Duhului lui Dumnezeu și este adevărul, calea și viața. Lucrarea și cuvântul Său sunt exprimarea directă a Duhului lui Dumnezeu și sunt arătarea lui Dumnezeu în persoană. Prin urmare, El este Dumnezeul concret care S-a întrupat.

În 1991, Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a început să Își îndeplinească în mod oficial lucrarea de slujire în China. Apoi, El a exprimat milioane de cuvinte și a început lucrarea de judecată a marelui tron alb în zilele de pe urmă. Așa cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Lucrarea de judecată este lucrarea proprie a lui Dumnezeu, astfel că trebuie săvârșită, evident, de către Dumnezeu Însuși; nu poate fi săvârșită de om în locul Său. Deoarece judecata înseamnă folosirea adevărului pentru a cuceri omenirea, este de necontestat că Dumnezeu Se va arăta tot ca imagine întrupată pentru a săvârși această lucrare printre oameni. Aceasta înseamnă că, în zilele de pe urmă, Hristos va folosi adevărul pentru a-i învăța pe oamenii din întreaga lume și a le face cunoscute toate adevărurile. Aceasta este lucrarea de judecată a lui Dumnezeu” („Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr” din Cuvântul Se arată în trup). „Dumnezeu face lucrarea cuvintelor în zilele de pe urmă și astfel de cuvinte sunt cele ale Duhului Sfânt, căci Dumnezeu este Duhul Sfânt și poate deveni și trup; prin urmare, cuvintele Duhului Sfânt, așa cum au fost spuse în trecut, sunt cuvintele Dumnezeului întrupat astăzi. […] Pentru ca Dumnezeu să poată rosti cuvântări pentru a-Și îndeplini lucrarea, El trebuie să devină trup; altfel, lucrarea Lui nu și-ar putea atinge scopul” („Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în noțiunile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?” din Cuvântul Se arată în trup). Datorită arătării și cuvântărilor lui Hristos al zilelor de pe urmă, tot mai mulți oameni care însetează după adevăr și îl caută, au fost cuceriți și purificați de cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic și au văzut în judecata și mustrarea Lui, arătarea Lui și întoarcerea Răscumpărătorului.

Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat ființă datorită arătării și lucrării Lui – Domnul Isus Cel care S-a întors – Hristosul zilelor de pe urmă și, de asemenea, în temeiul judecății Lui drepte și a mustrării Lui. Biserica este compusă din toți cei care acceptă cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și sunt cuceriți și mântuiți de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost întemeiată în întregime de Dumnezeu Atotputernic personal și este condusă și păstorită personal de El și, în niciun caz, nu a fost înființată de niciun om. Acesta este un fapt recunoscut de toți aleșii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Oricine este folosit de Dumnezeul întrupat este predestinat de Dumnezeu și este desemnat și mărturisit de Dumnezeu personal, exact așa cum Isus i-a ales și desemnat pe cei doisprezece ucenici. Cei care sunt folosiți de Dumnezeu doar cooperează cu lucrarea Lui și nu pot face lucrarea lui Dumnezeu în locul Lui. Biserica nu a fost întemeiată de către cei care sunt folosiți de Dumnezeu și nici aleșii lui Dumnezeu nu cred în ei și nu îi urmează. Bisericile Epocii Harului nu au fost înființate de Pavel și alți apostoli, ci au fost rezultatul lucrării Domnului Isus și au fost întemeiate de către Domnul Isus Însuși. În același mod, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă nu a fost întemeiată de către omul folosit de Dumnezeu, ci este rezultatul lucrării lui Dumnezeu Atotputernic. Omul folosit de Dumnezeu doar, udă, alimentează și conduce bisericile, îndeplinind datoria omului. Deși aleșii lui Dumnezeu sunt conduși, udați și alimentați de omul care este folosit de Dumnezeu, ei cred și urmează pe nimeni altul decât pe Dumnezeu Atotputernic și acceptă și ascultă cuvintele și lucrarea Lui. Acesta este un fapt pe care nimeni nu îl poate nega. Datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu întrupat, mulți credincioși adevărați ai Domnului din toate confesiunile religioase au auzit în sfârșit glasul lui Dumnezeu, au văzut că Domnul Isus a venit deja și că a realizat lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, ar ei au confirmat cu toții că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus cel întors – și, ca urmare, ei au acceptat lucrarea Lui din zilele de pe urmă. Toți cei care sunt cuceriți de cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic devin supuși numelui Său. Așadar, toți aleșii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic se roagă lui Dumnezeu Atotputernic, Îl urmează, Îl ascultă și I se închină. Trăind lucrarea de judecată și mustrare a lui Dumnezeu, aleșii din China au ajuns să aprecieze firea Sa dreaptă și au văzut maiestatea și mânia Lui și, astfel, au fost cuceriți pe deplin de cuvântul lui Dumnezeu și au căzut înaintea lui Dumnezeu Atotputernic și sunt dispuși să asculte și să accepte judecata și mustrarea cuvântului lui Dumnezeu. În acest fel, ei au căpătat mântuirea lui Dumnezeu.

Tocmai deoarece cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic dezvăluie tainele planului de gestionare al lui Dumnezeu pentru a mântui omenirea, aleșii lui Dumnezeu, atunci când dezvăluie cuvintele lui Dumnezeu, ajung să înțeleagă că Dumnezeu are un nume nou în fiecare epocă și că noul Său nume simbolizează faptul că Dumnezeu face o lucrare nouă și, mai mult, că Dumnezeu încheie o epocă veche și introduce una nouă. Însemnătatea numelui lui Dumnezeu este atât de măreață și de profundă! În el este conținută semnificația lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește nume pentru a schimba epocile și a reprezenta lucrarea Sa din acea epocă. În Epoca Legii, El a folosit numele de Iahve pentru a emite legi și porunci și pentru a conduce viața omenirii pe pământ. În Epoca Harului, El a folosit numele de Isus pentru a face lucrarea de răscumpărare a omenirii. Cu sosirea Epocii Împărăției, El a folosit numele de Dumnezeu Atotputernic pentru a realiza lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu, pentru a-l purifica pe om, a-l schimba și a-l mântui. Noul nume al lui Dumnezeu nu este un nume dat Lui la întâmplare de om, ci a fost luat de Dumnezeu Însuși din cauza nevoilor lucrării Sale. Numele pe care îl ia Dumnezeu în fiecare etapă a lucrării își are rădăcinile în Biblie, iar numele pe care Domnul Isus urma să îl ia când va veni în zilele de pe urmă a fost profetizat demult în Apocalipsa: „Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai pleca din el; şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, şi noul Meu Nume” (Apocalipsa 3:12). „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!” (Apocalipsa 1:8). „Am auzit ceva ca glasul unei mari mulţimi, ca vuietul multor ape şi ca sunetul unor tunete puternice, spunând: «Aleluia! Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărăţeşte!»” (Apocalipsa 19:6). Numele de Dumnezeu Atotputernic în Epoca Împărăției împlinește în mod exact profețiile din cartea Apocalipsei. Dumnezeu este atotputernic, El a creat toate lucrurile și domnește peste ele și El este Primul și Ultimul; este adecvat să Îl numim Dumnezeu Atotputernic. Prin urmare, oamenii L-au numit pe Dumnezeul întrupat, Dumnezeu Atotputernic și L-au numit, de asemenea pe Hristosul întrupat, Dumnezeu real. Iar Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este numită astfel.

Când Evanghelia Împărăției s-a răspândit în China continentală, Dumnezeu a revendicat toată lucrarea Duhului din întreg universul și a concentrat-o asupra acestui grup de oameni care au acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, și asupra acelora care au fost predestinați și aleși de Dumnezeu și care căutau cu sinceritate calea adevărată. Deoarece lucrarea Duhului Sfânt a fost transferată, toate confesiunile au pierdut lucrarea Duhului Sfânt și au devenit o pustietate, nelăsând oamenilor nicio altă alegere decât să caute calea adevărată. Aceasta a împlinit, în mod exact, profeția biblică: „Iată, vor veni zile… când voi trimite o foamete în țară, nu o foamete de pâine, nici o sete de apă, ci de a-I auzi cuvintele lui Iahve” (Amos 8:11). Sub îndrumarea Duhului Sfânt, aceia din diferite confesiuni care au căutat adevărul și au crezut cu adevărat în Dumnezeu au depășit restricțiile și obstacolele antihriștilor și slujitorilor răi și, în sfârșit, au auzit și au recunoscut glasul lui Dumnezeu și tot mai mulți oameni s-au întors înaintea tronului lui Dumnezeu. Peste tot au apărut scene plăcute despre unirea tuturor religiilor și îndreptarea tuturor națiunilor către acest munte. Întrucât cei din toate confesiunile care credeau cu adevărat în Dumnezeu s-au întors în număr mare, majoritatea confesiunilor s-au prăbușit și de mult timp au existat doar cu numele. Cine ar putea să oprească pașii lucrării lui Dumnezeu? Cine i-ar putea împiedica pe aleșii lui Dumnezeu de a se întoarce la El? A fost ca și cum întreaga comunitate religioasă a fost adusă pe calea cea dreaptă. Curentul întoarcerii a fost ca niște valuri ce se ridică cu putere. Nicio forță nu putea sta în calea lucrării lui Dumnezeu! De când S-a arătat Dumnezeu Atotputernic și lucrarea Lui a început, guvernul PCC a persecutat necontenit Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. L-a vânat cu fervoare pe Hristosul zilelor de pe urmă și pe aceia care Îl urmează și Îl mărturisesc pe Dumnezeu și i-a persecutat cu cruzime pe aleșii lui Dumnezeu, încercând să elimine lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. A convocat nenumărate întâlniri de urgență pentru a plănui cum să elimine Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. A elaborat și a emis multe documente secrete și a întreprins diferite mijloace josnice și diabolice: punerea de afișe peste tot, emiterea de anunțuri publice, folosirea televiziunii, radioului, ziarelor, internetului și altor mijloace de comunicare pentru a fabrica zvonuri fără motiv, pentru a calomnia și incrimina, defăimând Biserica lui Dumnezeu Atotputernic; îndoctrinarea forțată a oamenilor cu învățături rele și erori și efectuarea spălării pe creier și a asimilării; folosirea Bisericii Patriotice pentru a supraveghea și controla, trimițând spioni să investigheze în mod deschis și să întrebe pe ascuns, folosirea controlului la nivel local, ordonând monitorizarea de către vecini și încurajând oamenii să raporteze promițându-le o mare recompensă; realizarea de percheziții la întâmplare ale caselor oamenilor, răscolindu-le casele și confiscându-le bunurile, extorcând bani prin amenzi și acumulând avere prin mijloace necinstite; arestarea secretă a aleșilor lui Dumnezeu, reținându-i și închizându-i în lagăre de muncă după bunul plac, smulgându-le mărturisiri prin tortură, distrugându-le corpul și mintea și bătându-i pe oameni până la moarte fără teamă de consecințe; au folosit chiar și poliția și trupele înarmate pentru a reprima Biserica lui Dumnezeu Atotputernic; și așa mai departe. Guvernul PCC i-a arestat și prigonit în mod inuman pe creștinii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic – aleșii lui Dumnezeu, făcându-i să sufere jefuirea fără scrupule a proprietăților lor, chinul fizic și spiritual și nenorociri, cauzând chiar și multe decese. Acțiunile guvernului au fost îngrozitoare. Pe baza documentelor, cel puțin șaptezeci de creștini au fost prigoniți până la moarte până în iulie 2018. De exemplu: Xie Yongjiang (bărbat în vârstă de 43 de ani), un creștin din orașul Wugou din regiunea Suixi, provincia Anhui, a fost arestat pe ascuns de către poliția locală în zorii zilei de 30 aprilie, 1997 și a fost asuprit în mod fatal. Pe 10 mai, când familia lui Xie i-a văzut trupul la crematoriu, era negru și vânăt peste tot și pătat de sânge și suferise mai multe răni fatale la cap. Ye Aizhong (bărbat în vârstă de 42 de ani), un creștin din regiunea Shuyang, provincia Jiangsu, a fost arestat de către poliția PCC pe 26 martie 2012, în timp ce cumpăra bunuri pentru Biserică. În a treia zi, el a fost bătut până la moarte. Jiang Guizhi, o creștină din districtul Qinghe din regiunea Pingyu, provincia Henan (femeie în vârstă de 46 de ani, o conducătoare importantă a Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic la vremea aceea), a fost arestată în secret și închisă de poliția PCC pe 4 ianuarie, 2013 în orașul Xinmi, provincia Henan. Ofițerii de poliție au constituit un tribunal ilegal și au folosit tortura pentru a smulge o mărturisire. În zorii zilei de 12 februarie, Jiang a decedat în urma abuzului fizic cauzat de poliție… În afară de asta, alți zeci de mii de creștini au fost, de asemenea, arestați și închiși de poliția PCC. Unora li s-au injectat droguri și, ulterior, au dezvoltat schizofrenie; unii au fost schilodiți așa de tare de tortură încât au fost lăsați incapabili de a-și purta singuri de grijă; unii au fost închiși în lagăre de muncă și, după eliberarea lor, au fost monitorizați de guvernul PCC și privați de libertatea personală. Potrivit statisticilor estimate, în cei doi scurți ani din 2011 până în 2013, 380.380 din aleșii lui Dumnezeu au fost arestați și reținuți de guvernul PCC în China continentală. Între acești oameni, 43.640 au suferit tot felul de torturi în timp ce erau interogați în mod ilegal; altor 111.740 le-au fost impuse diverse taxe și au fost amendați cu nerușinare sau extorcați de mai mult de 243.613.000 RMB (aprox. 141.839.414 RON); la 35.330 le-au fost răvășite casele și cel puțin 1 miliard de RMB (inclusiv oferte pentru biserică și bunuri personale) au fost confiscați cu forța și fără motiv de organele de siguranță publică și de subalternii lor sau băgați în buzunar de către ofițeri de poliție. Când vine vorba de persecuția și arestările creștinilor Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic efectuate de către guvernul PCC, acestea sunt statistici brute, iar când vine vorba de toți creștinii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, aceștia sunt doar vârful aisbergului. De fapt, de când Dumnezeu Atotputernic Și-a început lucrarea, nenumărați creștini ai Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic au fost arestați, persecutați, urmăriți sau monitorizați de guvernul PCC. A folosit toate mijloacele crude de a reprima în mod sângeros Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, transformând China continentală într-o lume a terorii. În plus, biserica a fost, de asemenea, calomniată, condamnată și atacată de toate confesiunile. Aceasta a dus imediat la zvonuri larg răspândite și la o furtună de tot felul de calomnii, abuzuri și blesteme. Toată societatea și comunitatea religioasă au fost umplute de tot soiul de publicitate negativă. Împotrivirea omenirii corupte față de Dumnezeul adevărat și persecuția căii adevărate își atinseseră punctul culminant.

De când omenirea a fost coruptă de Satana, Dumnezeu nu a oprit niciodată planul Său de mântuire a omenirii. Totuși, omenirea nu cunoaște adevărul și cu atât mai puțin Îl cunoaște pe Dumnezeu. Prin urmare, de fiecare dată când Dumnezeu Se întrupează pentru a începe o lucrare nouă, El este respins și prigonit de către cei care se află la putere și de grupuri religioase. Acum două mii de ani, când Isus S-a întrupat, a fost prigonit și arestat de guvernul roman și de credința iudaică, iar la sfârșit a fost crucificat. În zilele de pe urmă, de când S-a întors Dumnezeu în trup în China pentru a face lucrarea de judecată El a fost persecutat și vânat cu cruzime de guvernul PCC și, de asemenea, blestemat, acuzat pe nedrept, condamnat și respins de toate confesiunile creștinismului. Este un indiciu clar al corupției și răutății omului. Ne putem imagina cât de greu este pentru Dumnezeu să Își realizeze lucrarea într-o astfel de fortăreață a demonilor, unde nori negri apasă greu și diavolii își exercită puterea. Cu toate acestea, Dumnezeu este atotputernic și are autoritate și putere supremă. Nu contează cât de agresive sunt forțele Satanei, nu contează cum se împotrivesc și lansează atacuri, totul este în zadar. În aproape 20 de ani, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit prin toată China continentală sub o opresiune severă. Câteva sute de mii de biserici au răsărit prin toată țara și milioane de oameni s-au supus numelui lui Dumnezeu Atotputernic. Aproape instantaneu, toate confesiunile au devenit pustii, căci oile lui Dumnezeu au auzit glasul Lui, s-au întors deja la auzul glasului, s-au prăbușit înaintea lui Dumnezeu și au fost adăpate și păstorite personal de Dumnezeu. Aceasta a împlinit profeția din Biblie că „toate neamurile vor curge spre el”. Este inevitabil ca toți credincioșii adevărați să se întoarcă către Dumnezeu Atotputernic la urmă, deoarece acest lucru a fost plănuit și predestinat de Dumnezeu cu mult timp în urmă. Nimeni nu îl poate schimba! Acei credincioși falși a căror credință în Dumnezeu este doar pentru ca să poată mânca pe săturate din pâini și acei mulți dușmani care săvârșesc răul, care se împotrivesc și Îl condamnă pe Dumnezeu Atotputernic au fost cu toții eliminați de lucrarea lui Dumnezeu. Întreaga comunitate religioasă a fost cu totul distrusă și dezintegrată de lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic a fost, în sfârșit, încheiată în glorie. În timpul acestei perioade, în ciuda împotrivirii frenetice și reprimării sângeroase a guvernului PCC, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu încă a continuat să se răspândească cu viteza fulgerului. Complotul PCC de a elimina și desființa lucrarea lui Dumnezeu s-a încheiat cu un eșec. Și toate forțele răului care se împotrivesc lui Dumnezeu au fost complet distruse și răsturnate în mijlocul judecății răzbunătoare și maiestoase a lui Dumnezeu. Precum spune Dumnezeu Atotputernic: „Toți cei pe care îi iubesc vor trăi cu siguranță pentru veșnicie și toți cei care se împotrivesc Mie vor fi cu siguranță mustrați de Mine pentru veșnicie. Pentru că Eu sunt un Dumnezeu gelos, nu-i voi cruța cu ușurință pe oameni pentru tot ceea ce au făcut. Eu voi veghea asupra întregului pământ și, apărând în Răsăritul lumii cu dreptate, măreție, mânie și mustrare, Mă voi arăta nenumăratelor mulțimi de oameni!” („Capitolul 26” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). „Împărăția Mea prinde contur deasupra întregului univers, iar tronul Meu stăpânește în inimile a sute de milioane de oameni. Cu ajutorul îngerilor, marea Mea realizare se va înfăptui în curând. Toți fiii Mei și poporul Meu așteaptă întoarcerea Mea cu răsuflarea tăiată, tânjind după reunirea Mea cu ei, fără a mai fi vreodată despărțiți. Cum ar putea populația diversă a Împărăției Mele să nu alerge unii spre alții în fericită celebrare datorită faptului că Eu voi fi împreună cu ei? Poate aceasta să fie o reunire pentru care să nu trebuiască plătit nici un preț? Eu sunt vrednic de respect în ochii tuturor oamenilor, Eu sunt proclamat în cuvintele tuturor. Când Mă voi întoarce, în plus, voi cuceri toate forțele dușmane. A sosit vremea! Îmi voi pune lucrarea în mișcare, voi domni ca Împărat printre oameni! Sunt pe cale de a Mă întoarce! Și sunt gata să pornesc! Aceasta este ceea ce speră cu toții, este ceea ce își doresc. Voi lăsa ca întreaga omenire să vadă venirea zilei Mele și o voi lăsa să întâmpine venirea zilei Mele cu bucurie!” („Capitolul 27” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). Pe măsură ce Evanghelia Împărăției se răspândește, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic devine tot mai mare și numărul credincioșilor crește fără încetare. Astăzi, prosperă ca niciodată. Cuvântul exprimat de Dumnezeu Atotputernic - Hristosul zilelor de pe urmă – s-a răspândit de mult în mii de locuințe și este acceptat de tot mai mulți oameni. Cuvântul lui Dumnezeu și-a demonstrat autoritatea și puterea supremă. Acest fapt indiscutabil dovedește întru totul că „Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu!

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul și tot ce este pe el prin cuvânt și a condus omenirea prin cuvânt. În zilele de pe urmă, Dumnezeu de asemenea realizează totul prin cuvânt. Atât desăvârșirea aleșilor lui Dumnezeu, cât și împlinirea împărăției lui Hristos vor fi realizate prin cuvântul lui Dumnezeu. Ca atare, nu este nimic excepțional cu privire la modul în care Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat naștere din lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, s-a dezvoltat sub călăuzirea cuvântului lui Dumnezeu Atotputernic și, mai mult decât atât, crește în ciuda reprimării brutale și persecuției guvernului PCC și a condamnării și persecuției frenetice a forțelor antihriștilor din grupurile religioase. Aceasta dovedește întru totul autoritatea și puterea cuvântului lui Dumnezeu. Se poate spune că, fără arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu ar exista, și că, fără cuvintele exprimate de Dumnezeu, de asemenea nu ar exista Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Astăzi, El îi udă și îi alimentează pe aleșii Săi cu milioanele de cuvinte pe care El le exprimă și toți cei care au acceptat lucrarea Lui se bucură de păstorirea cuvintelor Lui și de trăirea lucrării Lui de a-l mântui pe om. Dumnezeu Atotputernic spune: „Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în Răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate națiunile şi confesiunile. Este glasul Meu cel care i-a dus pe toți oamenii în prezent. Voi face ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul Meu, să cadă în acest curent și să se supună Mie, căci de mult Mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în Răsărit. Cine nu tânjește să-Mi vadă slava? Cine nu-Mi așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția Mea? Cine nu tânjește după frumusețea Mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogația din Canaan? Cine nu dorește întoarcerea Răscumpărătorului? Cine nu-L adoră pe Marele Atotputernic? Glasul Meu se va răspândi pe tot pământul; Îmi doresc, uitându-Mă la poporul Meu ales, să-i spun mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, Eu rostesc cuvintele Mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura Mea au devenit comoara omului și toți oamenii Îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre Răsărit către Apus. Cuvintele Mele sunt de așa natură încât omul nu vrea să renunțe la acestea, însă, în același timp, le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorindu-Mi venirea, de parcă tocmai s-ar fi născut un prunc. Prin vocea Mea, voi aduce pe toți oamenii înaintea Mea. De atunci, voi intra în mod oficial în neamul oamenilor, pentru ca ei să vină să Mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cuvintele din gura Mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea Mea și să vadă că fulgerul luminează de la Răsărit și că am coborât și pe „Muntele Măslinilor” din Răsărit. Ei vor vedea că sunt deja de mult timp pe pământ, nu ca Fiul evreilor, ci ca Fulgerul din Răsărit. Deoarece de mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii și apoi am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt Cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți în urmă cu nenumărate veacuri. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic plin de glorie al acestei epoci! Să vină toți înaintea scaunului Meu de domnie și să-Mi vadă fața plină de slavă, să-Mi audă glasul și să-Mi privească faptele. Aceasta este întreaga Mea voință; este sfârșitul și punctul culminant al planului Meu, și scopul gestionării Mele. Fie ca fiecare neam să se închine Mie, fiecare limbă să Mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în Mine și fiecare popor să Mi se supună” („Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul” din Cuvântul Se arată în trup). Aleșii lui Dumnezeu au primit marea mântuire datorită cuvântului lui Dumnezeu Atotputernic. Lucrarea lui Dumnezeu în China continentală s-a sfârșit în cele din urmă în slavă. Acum, aleșii lui Dumnezeu răspândesc cuvântul Lui și mărturisesc faptele Sale fiecărei țări și loc. Cuvântul lui Dumnezeu va fi răspândit în toată lumea, iar El Se va arăta în curând în mod public tuturor națiunilor și tuturor popoarelor. Oamenii din fiecare țară și loc, care tânjesc după arătarea lui Dumnezeu, nu ar fi visat niciodată că Dumnezeul după care tânjesc să Se arate public S-a coborât deja pe ascuns în China și că a realizat o etapă a lucrării de cucerire și mântuire.

În zilele de pe urmă, când epoca este pe punctul de a se încheia, Dumnezeu Se întrupează și coboară pe ascuns în locuința marelui balaur roșu, marea adunare de conducători dictatoriali: China, bastionul neclintit al ateismului. Prin multipla Sa înțelepciune și putere, Dumnezeu luptă împotriva Satanei și realizează lucrarea principală a planului Său de gestionare – înfrângerea completă a Satanei și mântuirea întregii omeniri. Totuși, din cauza afirmațiilor nefondate, a condamnărilor, a născocirilor și a calomniei PCC-ului de la putere, mulți dintre cei care nu cunosc faptele cred într-adevăr zvonurile PCC-ului. Grupuri religioase, îndeosebi, continuă să condamne și să blasfemieze venirea lui Dumnezeu chiar până în ziua de azi și sunt cu totul de partea guvernului PCC ateu pentru a se împotrivi lucrării lui Dumnezeu. Cât de tragic este acest lucru! Acești oameni nu se așteaptă niciodată ca Dumnezeu Atotputernic, Acela căruia I se împotrivesc, să fie tocmai Domnul Isus Cel întors. Când Dumnezeu Se va arăta în mod public, ei doar vor plânge în timp ce vor scrâșni din dinți și se vor bate în piept. Aceasta îndeplinește complet cuvântul cărții Apocalipsa: „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!” (Apocalipsa 1:7). Judecata marelui tron alb în sfârșit începe! Dumnezeu Atotputernic spune: „În împărăție, nenumăratele lucruri ale creației încep să se revigoreze și să-și recapete forța vieții. Datorită schimbărilor în starea pământului, granițele dintre un ținut și altul încep să se schimbe. Înainte, am prorocit: când pământul se va separa de pământ și ținutul se va uni cu ținut, atunci va fi momentul în care voi face fărâme națiunile. În acel moment, voi reînnoi toată creația și voi repartiza întregul univers, punând astfel universul în ordine, transformând starea lui veche într-una nouă. Acesta este planul Meu. Acestea sunt lucrările Mele. Când națiunile și popoarele lumii se vor întoarce înaintea tronului Meu, apoi voi lua toată abundența cerului și o voi da omenirii, pentru ca, mulțumită Mie, să se umple de o nemaipomenită mărinimie. Dar atâta timp cât lumea veche continuă să existe, voi arunca furia Mea asupra națiunilor sale, promulgând în mod deschis decretele Mele administrative în tot universul, și dând mustrări asupra oricui le încalcă.

Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea aude vocea Mea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care se opun Mie cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor fi făcute din nou – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost; nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi împărțite din nou și înlocuite de națiunea Mea, astfel încât națiunile de pe pământ vor dispărea pentru totdeauna și vor deveni o națiune care Mi se închină Mie; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați; toți cei care se închină lui Satana vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător, adică, cu excepția celor care se află acum în curent, restul vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toată omenirea va urma propriul său neam și va primi mustrări diferite în funcție de ceea ce a făcut. Cei care Mi s-au opus vor pieri cu toții; cât despre cei ale căror fapte de pe pământ nu M-au implicat pe Mine, ei vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta la o mulțime de popoare și nenumărate națiuni, sunând mai departe cu glasul Meu deasupra pământului pentru a proclama finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi” („Capitolul 26” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). În istoria omenirii, vedem cum toate forțele rele, care se opun în mod flagrant lui Dumnezeu și I se împotrivesc cu disperare, sunt distruse de Dumnezeu. Acum patru mii de ani, ca rezultat al păcatelor lor grave, cetățile Sodoma și Gomora au fost pârjolite de focul și pucioasa pe care le-a trimis Dumnezeu din cer. La fel a fost distrus și Imperiul Roman de către dezastrele trimise de Dumnezeu din pricina împotrivirii și condamnării Domnului Isus și din pricina prigonirii creștinilor. În zilele de pe urmă, orice forță a răului care condamnă și se împotrivește lui Dumnezeu va fi blestemată de Dumnezeu și, cu siguranță, va fi distrusă de El. Aceasta este exact firea lui Dumnezeu!

Dumnezeu Atotputernic spune: „Împărăția se extinde în mijlocul umanității, se formează în mijlocul umanității, se ridică în mijlocul umanității; nu există nicio forță care poate distruge Împărăția Mea. […] Voi, cu siguranță, sub îndrumarea luminii Mele, veți străpunge încleștarea forțelor întunericului. Cu siguranță, în mijlocul întunericului, nu veți pierde lumina care vă ghidează. Voi sigur veți fi stăpânii întregii creații. Veți fi desigur învingători înaintea Satanei. Cu siguranță, la căderea împărăției marelui balaur roșu, vă veți ridica în mijlocul nenumăratelor mulțimi ca să fiți martori biruinței Mele. Veți fi desigur hotărâți și de neclintit în țara Sinim. Prin suferințele pe care le îndurați, veți moșteni binecuvântarea care vine de la Mine și, cu siguranță, Îmi veți emana slava în întregul univers” („Capitolul 19” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). „Când cele trei etape ale lucrării ajung la final, va fi făcut un grup al acelora care depun mărturie pentru Dumnezeu, un grup al celor care-L cunosc pe Dumnezeu. Acești oameni Îl vor cunoaște cu toții pe Dumnezeu și vor fi în stare să pună adevărul în practică. Ei vor poseda umanitate și rațiune și vor cunoaște cu toții cele trei etape ale lucrării de mântuire a lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea care va fi realizată la sfârșit și acești oameni sunt cristalizarea lucrării de gestionare de 6000 de ani și sunt cea mai puternică mărturie a înfrângerii finale a Satanei. Cei care pot depune mărturie pentru Dumnezeu vor fi capabili să primească făgăduința și binecuvântarea lui Dumnezeu și vor fi grupul care rămâne la sfârșit, care posedă autoritatea lui Dumnezeu și depune mărturie pentru Dumnezeu. Poate că dintre voi puteți deveni toți membri ai acestui grup sau poate că numai jumătate sau numai câțiva – depinde de voința și de căutarea voastră” („Cunoașterea celor trei stadii ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup). Cuvântul lui Dumnezeu va fi îndeplinit și ceea ce va fi îndeplinit va dura pentru totdeauna. Viitorul împărăției este strălucitor și splendid! Dumnezeu Atotputernic a făcut deja un grup de învingători în China continentală. Lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă a fost deja îndeplinită! Acum, lucrarea pilot făcută de Dumnezeu în timpul revenirii Sale ascunse în China s-a încheiat în slavă, iar în curând El Se va arăta în mod public tuturor națiunilor și locurilor. Aleșii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic sunt un grup de învingători întemeiat de Dumnezeu în China. Sprijinind sfânta misiune, ei depun mărturie pentru lucrarea lui Dumnezeu și proclamează numele sfânt al lui Dumnezeu tuturor națiunilor și locurilor. Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic se răspândește repede în întreaga lume. Cartea „Cuvântul Se arată în trup” este disponibilă în mod gratuit pe internet, pentru ca toate națiunile și locurile să caute și să cerceteze. Nimeni nu îndrăznește să nege că sunt cuvintele lui Dumnezeu și nimeni nu îndrăznește să nege că acestea sunt adevărul. Din ce în ce mai mulți oameni care însetează după adevăr și tânjesc după lumină caută și cercetează lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost întemeiată în zeci de țări mari și regiuni peste tot în lume pe măsura în care din ce în ce mai mulți oameni se întorc la Dumnezeu Atotputernic. Omenirea se trezește treptat în mijlocul cuvântului lui Dumnezeu și a început să accepte și să cunoască adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu va conduce întreaga omenire și va îndeplini totul. Toți oamenii care cred cu adevărat în Dumnezeu și caută adevărata cale se vor întoarce cu siguranță la Dumnezeu și vor deveni ascultători înaintea tronului Său și întreaga omenire va ști că Dumnezeu a venit și S-a arătat și că numele Lui va fi cu siguranță măreț în mijlocul omenirii.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

O scurtă introducere despre contextul arătării și lucrării lui Hristos al zilelor de pe urmă în China

China este țara unde locuiește marele balaur roșu și este locul care s-a împotrivit lui Dumnezeu și L-a condamnat foarte dur de-a lungul istoriei. China este ca o fortăreață a demonilor și o închisoare controlată de diavolul, impenetrabilă și impermeabilă. De asemenea, regimul marelui balaur roșu stă de gardă la toate nivelurile și a stabilit apărare în fiecare gospodărie.

Răspândirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic în China

În 1995, lucrarea de depunere a mărturiei pentru Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic a început în mod oficial în China continentală. Prin recunoștința noastră față de Dumnezeu și cu o iubire adevărată, am confirmat arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic fraților și surorilor din diferite confesiuni. Nu ne-am așteptat să suferim împotrivire și calomnie extremă din partea liderilor lor. Am putut doar să venim înaintea lui Dumnezeu Atotputernic să ne rugăm sincer, rugându-L pe Dumnezeu să lucreze în persoană. Începând cu 1997, am privit cum Duhul Sfânt a lucrat la scară mare. A existat o creștere rapidă a membrilor bisericilor în diferite locații.

Vai de cei care Îl răstignesc încă o dată pe Dumnezeu

În timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat în China pentru a lucra și a exprimat milioane de cuvinte, cucerind și mântuind un grup de oameni prin cuvântul Său și introducând noua epocă a judecății începând cu casa lui Dumnezeu. Astăzi, răspândirea lucrării lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și-a atins punctul culminant în China continentală.

Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa

Precum sute de milioane de alți urmași ai Domnului Isus Hristos, noi respectăm legile și poruncile Bibliei, ne bucurăm de harul abundent al Domnului Isus Hristos ne adunăm împreună, ne rugăm, dăm slavă și servim în numele Domnului Isus Hristos– și toate acestea le facem sub protecția și grija Domnului. Deseori suntem slabi și deseori puternici. Credem că toate acțiunile noastre sunt în conformitate cu învățăturile Domnului. Se înțelege de la sine, atunci, că noi credem, de asemenea, despre noi înșine că mergem pe calea supunerii față de voia Tatălui din ceruri.

Contactează-ne pe Messenger