De ce spunem că în „Cuvântul Se arată în trup” sunt cuprinse cuvântările lui Dumnezeu?

iulie 9, 2020

Din Biblie, putem vedea cu toții că vorbele, fie ele rostite direct de Duhul lui Dumnezeu, comunicate prin intermediul unui profet sau spuse de Dumnezeu întrupat prin chipul Domnului Isus, sunt toate cuvântări ale lui Dumnezeu. Oricare dintre cuvintele lui Dumnezeu le dă oamenilor posibilitatea de a le vedea autoritatea și puterea și faptul că ele sunt adevărul; acest lucru este de netăgăduit. Toți cei care citesc adesea cuvintele lui Dumnezeu pot vedea exprimări ale autorității, atotputerniciei și înțelepciunii Sale în ele, precum și exprimări ale firii Lui drepte; în acest fel, identitatea și poziția lui Dumnezeu sunt clar reflectate în cuvintele Sale. Cuvântul Se arată în trup reprezintă o culegere de cuvinte exprimate de a doua întrupare a lui Dumnezeu și care au fost rostite după ce Dumnezeu a teminat lucrarea de răscumpărare a omenirii în Epoca Harului și a început oficial lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, începând din casa Lui. Aceste cuvinte sunt cuvintele rostite de Dumnezeu întregii omeniri în zilele de pe urmă. În ele, Dumnezeu Atotputernic dezvăluie taina planului de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani al lui Dumnezeu, scopul și semnificația celor trei etape ale lucrării Sale, misterul întrupării Sale, taina judecății din zilele de pe urmă și misterul sfârșitului și destinației omenirii; totodată revelând esența și adevărul corupției omenirii de către Satana și indicând omenirii calea de-a lungul căreia să practice adevărul și să dobândească schimbări în firea vieții sale; și tot așa – îndeplinind astfel profețiile din Apocalipsa: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Revelation 2:7). „În mâna dreaptă a Celui Ce şedea pe tron am văzut un sul scris pe ambele părţi şi sigilat cu şapte sigilii. Am văzut un înger puternic proclamând cu glas tare: «Cine este vrednic să desfacă sulul şi să-i rupă sigiliile?» Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ n-a putut să desfacă sulul şi să se uite în el. Am plâns mult, pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să desfacă sulul şi să se uite în el. Dar unul dintre bătrâni mi-a zis: «Nu plânge! Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins şi este vrednic să desfacă sulul şi cele şapte sigilii ale lui!»” (Apocalipsa 5:1-5). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic au îndeplinit complet profețiile din Apocalipsa. Numai Dumnezeu poate dezvălui tainele propriului Său plan de gestionare și numai Dumnezeu, în identitatea Sa de Creator, Își poate rosti cuvântările către întreaga omenire, poate judeca și poate revela adevărul despre corupția omenirii și determina finalurile și destinațiile pentru toate diferitele categorii de oameni. Cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic au autoritate și putere, iar fiecare cuvânt reprezintă ceea ce are Dumnezeu și ceea ce este. Așadar, putem afirma că, așa cum este exprimat de Dumnezeu, Cuvântul Se arată în trup este o culegere de cuvinte pe care Dumnezeu le-a rostit întregii omeniri în zilele de pe urmă, precum și cuvinte transmise bisericilor de Duhul Sfănt.

De fiecare dată când Dumnezeu Se întrupează pentru a vorbi, El rostește mereu vorbe care admonestează oamenii și emit cerințe de la aceștia, cuvinte care judecă, mustră și dezvăluie oamenii corupți, precum și cuvinte care le fac promisiuni și așa mai departe. Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt exprimări ale adevărului, căii și vieții; sunt revelații ale esenței vieții Sale, reprezentându-I firea și ceea ce El are și este. Este așa cum Domnul Isus a exprimat numeroase cuvinte atunci când a venit să-Și înfăptuiască lucrarea. De exemplu: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” (Matei 4:17). „«Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta». Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi». Toată Legea şi Profeţii depind de aceste două porunci” (Matei 22:37-40). „Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi închideţi Împărăţia Cerurilor în faţa oamenilor; nici voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre!” (Matei 23:13). Cuvintele Domnului Isus includ cerințele lui Dumnezeu de la oameni, precum și cuvintele Lui de judecată la adresa lor. Toate aceste cuvinte au fost rostite oamenilor de către Dumnezeu în identitatea Sa de Creator și, din cuvintele exprimate de Domnul Isus, putem vedea că vorbele lui Dumnezeu sunt adevărul, că sunt pline de autoritate și de putere și că reprezintă întru totul identitatea și poziția lui Dumnezeu. Cuvintele rostite de Dumnezeu Atotputernic sunt aceleași cu cele ale Domnului Isus; toate sunt cuvinte transmise omenirii de Dumnezeu întrupat, iar ele exprimă firea lui Dumnezeu și esența Sa sfântă, manifestând în întregime identitatea și poziția Lui. Dumnezeu Atotputernic nu dezvăluie doar taina referitoare la planul de gestionare de șase mii de ani al lui Dumnezeu, ci și esența și sursa corupției întregii omeniri și a expus până și corupții ale inimii și minții oamenilor, de care aceștia nici măcar nu erau conștienți. Citind aceste cuvinte, oamenii le acceptă cu toată inima. În același timp, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic le arată calea pentru a se lepăda de influențele întunecate ale Satanei și pentru a fi purificați și a dobândi mântuirea. Ele transmit oamenilor toate adevărurile pe care ar trebui să le practice și să le introducă în credința lor, ca de exemplu: cum să devină o persoană onestă, cum să-L iubească pe Dumnezeu și să I se supună, cum să se teamă de El și să se ferească de rău, cum să-L slujească, cum să trăiască o umanitate normală și așa mai departe. Toate diferitele aspecte ale adevărului exprimate de Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă îndeplinesc și săvârșesc profeția Domnului Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” (Ioan 16:12-13). Cine, în afară de Creator, ar putea vorbi întregii omeniri? Cine ar putea exprima direct voia lui Dumnezeu și emite cerințe de la omenire? În afară de Dumnezeu, cine ar putea vedea adevărul și esența omenirii corupte? Cine ar putea expune natura satanică ascunsă în cele mai adânci unghere ale inimii omului? Cine ar putea săvârși lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și mântui întru totul oamenii de influența Satanei? Nicio celebritate, persoană măreață, intelectual sau teolog nu poate să exprime adevărul sau să vorbească întregii omeniri, cu atât mai puțin să vadă esența coruptă a oamenilor sau să-i mântuiască pe aceștia din domeniul Satanei; numai Creatorul are acest tip de autoritate și putere! Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt o manifestare completă a autorității și puterii unice a lui Dumnezeu; ele sunt o manifestare a identității și esenței Sale. Așadar, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt cuvintele lui Dumnezeu și ale Duhului Sfânt, iar acest lucru este mai presus de orice îndoială.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger