Întrebarea 2: Ești martor că Dumnezeu S-a întrupat ca Fiul Omului ca să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și, totuși, majoritatea pastorilor religioși și a prezbiterilor susțin că Domnul Se va întoarce venind pe nori. În principal, ei se bazează pe versetele din Biblie: „Acest Isus, […] va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Și, mai mult, pastorii religioși și prezbiterii ne învață, de asemenea, că orice Domn Isus care nu vine pe nori este fals și trebuie respins. Așadar, nu suntem siguri dacă această perspectivă e în conformitate cu Biblia; este sau nu corect acest tip de înțelegere?

Răspuns:

Când vine vorba să așteptăm ca Domnul să coboare pe nori, nu trebuie să ne bazăm pe teoriile și închipuirile omului! Fariseii au comis o mare greșeală când au așteptat sosirea lui Mesia. Ei se foloseau tocmai de teoriile și închipuirile omului pentru a stabili sosirea Domnului Isus care sosise deja. În cele din urmă, L-au țintuit pe Domnul Isus pe cruce. Nu este acesta un fapt? Este sosirea Domnului la fel de simplă precum ne imaginăm noi? Dacă Domnul Se întoarce și lucrează printre oameni, așa cum a făcut Domnul Isus în trup, și noi nu Îl recunoaștem, atunci și noi L-am judeca și L-am condamna așa cum au făcut fariseii și L-am răstigni încă o dată? Este posibil acest lucru? Domnul Isus a profețit că Se va întoarce și a spus multe despre lucrul acesta, dar voi luați în seamă doar profeția că Domnul va coborî pe nori și nu căutați și nu cercetați alte profeții mai importante pe care le-a rostit Domnul. Acest lucru vă face mai ușor să mergeți pe un drum greșit și să fiți lepădați de Domnul! De fapt, în Biblie nu există numai profeția „coboară pe nori”. Mai există multe profeții care spun că Domnul va veni ca un hoț și va coborî în ascuns. De exemplu, Apocalipsa 16:15: „Iată, Eu vin ca un hoț.” Matei 25:6: „La miezul nopții a răsunat un strigăt: Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!” și Apocalipsa 3:20: „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine.” Toate aceste profeții se referă la faptul că Dumnezeu Se întrupează ca Fiul omului și coboară în ascuns. „Ca un hoț” înseamnă că va veni pe nesimțite, în ascuns. Oamenii nu vor ști că El este Dumnezeu chiar dacă Îl văd și Îl aud, la fel cum a fost în trecut, când Domnul Isus a apărut și Și-a făcut lucrarea. Privit din afară, Domnul Isus a fost doar un oarecare Fiu al omului și nimeni nu știa că El este Dumnezeu, de aceea Domnul Isus a folosit expresia „ca un hoț” ca pe o analogie pentru arătarea și lucrarea Fiului omului. Acest lucru este foarte potrivit! Cei care nu iubesc adevărul, indiferent de modul în care Dumnezeu întrupat vorbește sau lucrează sau câte adevăruri exprimă El, nu acceptă asta. În schimb, Îl tratează pe Dumnezeu întrupat ca pe un om obișnuit, Îl condamnă și se leapădă de El. De aceea Domnul Isus a profețit că atunci când Se întoarce: „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație” (Luca 17:24-25). Bazându-se pe profeția Domnului, întoarcerea Lui va fi „venirea Fiului omului”. „Fiul omului” se referă la Dumnezeu întrupat, nu la trupul spiritual al Domnului Isus înviat care coboară pe nori pentru a Se arăta public tuturor oamenilor. De ce stau lucrurile așa? Dacă ar fi trupul spiritual al Domnului Isus înviat care coboară pe nori în văzul tuturor, ar fi ceva cutremurător care va zgudui lumea. Toată lumea ar cădea la pământ și nimeni n-ar îndrăzni să se împotrivească. În acest caz, Domnul Isus întors ar mai îndura o mulțime de suferințe și ar mai fi respins de această generație? Cu siguranță, nu. De aceea Domnul Isus a profețit că întoarcerea Lui va fi „venirea Fiului omului” și „ca un hoț”. În realitate, se referă la Dumnezeu întrupat ca Fiul omului care sosește în ascuns.

Așadar, care este legătura dintre Fiul omului care coboară în ascuns ca să Se arate și să-Și facă lucrarea și Dumnezeu care Se arată în văzul tuturor, coborând pe nori? Ce implică acest proces? Să comunicăm cât mai simplu despre lucrul acesta! În zilele de pe urmă, Dumnezeu Se întrupează și coboară în ascuns printre oameni pentru a rosti cuvinte și a vorbi, îndeplinind lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu, purificând și desăvârșind pe toți cei care Îi aud glasul și se întorc înaintea tronului Său și transformându-i într-un grup de biruitori. Apoi Dumnezeu aduce nenorocirea cea mare, rafinându-i și pedepsindu-i pe toți cei care nu acceptă judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. După aceea, Dumnezeu va coborî pe nori pentru a Se arăta public tuturor oamenilor. Aceasta ar împlini complet profeția din Apocalipsa 1:7: „Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.” Când Domnul coboară pe nori, cei care L-au străpuns pot să-L vadă, încă? Dar cine sunt oamenii care L-au străpuns? Unii spun că sunt aceia care L-au țintuit pe Domnul Isus pe cruce. Este adevărat acest lucru? Nu au fost oamenii care L-au răstignit pe Domnul Isus blestemați și nimiciți de Dumnezeu cu mult timp în urmă? În realitate, cei care L-au străpuns sunt aceia care, în perioada în care Dumnezeu întrupat a coborât în ascuns în zilele de pe urmă pentru a lucra, nu caută glasul lui Dumnezeu, Îl nesocotesc și se împotrivesc lui Dumnezeu Atotputernic. În acel moment, ei vor vedea că Dumnezeu Atotputernic pe care L-au nesocotit și căruia I s-au împotrivit este tocmai Mântuitorul Isus pe care l-au așteptat cu amărăciune în toți acești ani. Ei trebuie să se bată cu pumnii în piept, să plângă și să scrâșnească din dinți. Doar fecioarele înțelepte care aud glasul lui Dumnezeu pot avea ocazia să întâmpine întoarcerea Domnului, să fie aduse înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu pentru a lua parte la cina de nuntă a Mielului și să fie desăvârșite de Dumnezeu în biruitoare. Aceasta împlinește profeția din Apocalipsa 14:4: „Aceștia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini. Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru Miel.” Cât despre cei care rămân la ideea că Domnul va coborî pe nori, dar nu caută și nu cercetează lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, ei sunt considerați „fecioare nechibzuite”. Mai ales cei care se împotrivesc cu îndărătnicie și Îl nesocotesc pe Dumnezeu Atotputernic, sunt fariseii și anticriștii dați în vileag prin lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Aceștia sunt toți oameni care L-au răstignit din nou pe Dumnezeu. Toți acești oameni vor fi loviți de marile nenorociri și vor primi pedeapsa.

Haideți să vedem cum au așteptat fariseii sosirea lui Mesia și de ce L-au țintuit pe Domnul Isus pe cruce. Inițial, fariseii iudei aveau o mulțime de teorii și de închipuiri despre Mesia. Ei au văzut profeția biblică: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi!” (Isaia 9:6). „Dar tu, Betleeme Efrata, deși ești neînsemnat printre miile lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel Ce va fi Conducător în Israel, Cel a Cărui origine este din vechime, chiar din zilele veșniciei” (Mica 5:2). Bazându-se pe cuvintele profețiilor biblice și pe diverse închipuiri și deducții pe termen lung despre venirea lui Mesia, fariseii au stabilit că Domnul va fi cu siguranță numit Mesia și cu siguranță Se va naște într-o familie bogată. Mai mult, El ar trebuie să fie ca David și ar fi urmat să devină împăratul lui Israel, conducându-i să se elibereze de stăpânirea romană. Probabil că majoritatea israeliților au gândit în felul acesta. Dar Dumnezeu nu a împlinit aceste profeții după teoriile și închipuirile lor, astfel că fariseii au încercat să găsească tot felul de acuzații împotriva Domnului Isus, L-au osândit și L-au hulit. Chiar dacă în acel moment Domnul Isus a exprimat multe adevăruri și a făcut multe minuni, demonstrând pe deplin autoritatea și puterea lui Dumnezeu, fariseilor nu le-a păsat cât de profunde erau cuvintele Domnului Isus sau cât de mare era autoritatea Lui. Atâta timp cât acestea nu se potriveau teoriilor și închipuirilor lor, atâta timp cât El nu S-a născut într-o familie bogată și înfățișarea Lui nu era nobilă și demnă, atâta timp cât numele lui nu era Mesia, ei L-au condamnat și I s-au împotrivit. Datorită firii lor care urăște adevărul, ei L-au țintuit pe cruce în cele din urmă pe Domnul Isus care a exprimat adevăruri și a făcut lucrarea de răscumpărare! Sunt fariseii detestabili? Ar trebui să fie blestemați! Păcatele fariseilor care s-au împotrivit și L-au nesocotit pe Domnul Isus le-au dat în vileag cu temeinicie natura satanică și de oameni care urăsc adevărul. Asta arată că inimile lor nu așteptau sincer și cu nerăbdare ca Mesia să-i mântuiască din păcat, în schimb așteptau cu nerăbdare ce? Ei așteptau cu nerăbdare ca împăratul iudeilor să-i ajute să se elibereze de stăpânirea romană, ca să nu mai trebuiască să sufere ca niște sclavi! Ei au crezut în Dumnezeu și au anticipat sosirea lui Mesia numai pentru că doreau să-și satisfacă dorințele proprii și să-și apere statutul social. Ce greșeală au comis fariseii așteptând venirea lui Mesia? De ce au fost blestemați și pedepsiți de Dumnezeu? Lucrul acesta chiar te pune pe gânduri! De ce s-au împotrivit fariseii și L-au nesocotit pe Domnul Isus atunci când S-a arătat să-Și facă lucrarea? Ce fel de natură și substanță a fariseilor a fost demonstrată aici? Acestea sunt problemele pe care oamenii care așteaptă arătarea lui Dumnezeu ar trebui să le înțeleagă! Dacă nu putem înțelege aceste probleme, atunci, când vine vorba să-L primim pe Domnul Isus întors, am putea foarte bine să ajungem pe calea împotrivirii față de Dumnezeu la fel ca fariseii!

Cum au așteptat fariseii să vină Mesia? De ce L-au răstignit pe Domnul Isus? Care este sursa acestor întrebări? Să ne uităm la ceea ce spune Dumnezeu Atotputernic! Dumnezeu Atotputernic spune: „Doriți să cunoașteți motivul pentru care fariseii I se împotriveau lui Isus? Vreți să cunoașteți natura fariseilor? Ei erau plini de fantezii cu privire la Mesia. Mai mult decât atât, ei credeau numai că Mesia va veni și, cu toate acestea, nu au căutat adevărul vieții. Și astfel, chiar și astăzi ei încă Îl mai așteaptă pe Mesia, pentru că nu au nicio cunoaștere despre calea vieții, și nu știu care este calea adevărului. Cum, spuneți voi, ar putea asemenea oameni nesăbuiți, încăpățânați și ignoranți să câștige binecuvântarea lui Dumnezeu? Cum ar putea ei să-L vadă pe Mesia? Ei I s-au împotrivit lui Isus pentru că nu cunoșteau direcția lucrării Duhului Sfânt, pentru că nu cunoșteau calea adevărului rostită de Isus și, mai mult decât atât, pentru că nu L-au înțeles pe Mesia. Și, din moment ce ei nu-L văzuseră niciodată pe Mesia și nu fuseseră niciodată în compania lui Mesia, ei au făcut greșeala de a se agăța în zadar de numele lui Mesia, în timp ce se opuneau naturii lui Mesia, prin orice mijloace. Acești farisei erau încăpățânați și aroganți din fire și nu se supuneau adevărului. Principiul credinței lor în Dumnezeu este: indiferent cât de profundă e predicarea Ta, indiferent cât de înaltă e autoritatea Ta, Tu nu ești Hristos decât dacă ești numit Mesia. Nu sunt aceste păreri absurde și ridicole?” („Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul” din Cuvântul Se arată în trup). După ce am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, esența și sursa împotrivirii fariseilor față de Domnul Isus când Îl așteptau pe Mesia ar trebui să fie clară pentru noi, acum. Așadar în ceea ce privește modul în care să aștepte întoarcerea Domnului, dacă oamenii se bazează pe teoriile și închipuirile lor și așteaptă pur și simplu ca nebunii ca Domnul să coboare pe nori în loc să urmărească adevărul și să asculte glasul lui Dumnezeu, atunci nu vor merge pe aceleași căi de împotrivire față de Dumnezeu ca fariseii? Și atunci ce se va alege de ei? Se pare că toată lumea s-a lămurit în privința asta.

Acum, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit în toată China continentală timp de peste 20 de ani. Ea s-a răspândit de mult timp în diferitele religii și confesiuni. În această perioadă, datorită opresiunilor și represiunilor frenetice ale guvernului PCC, dublată de campania de propagandă a mass-mediei PCC, Dumnezeu Atotputernic a devenit un nume cunoscut despre care a auzit toată lumea. Mai târziu, toate adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic și diversele videoclipuri și filme produse de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au apărut treptat online, fiind difuzate în întreaga lume. Cu siguranță că oamenii din cercurile religioase au auzit cu toții diferitele metode de mărturie ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Atât de mulți oameni au mărturisit că Dumnezeu a venit. Aceasta împlinește complet profeția Domnului Isus: „La miezul nopții a răsunat un strigăt: Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!” (Matei 25:6). Atunci de ce pastorii și bătrânii religioși încă nesocotesc cu îndârjire și se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu Atotputernic in zilele de pe urmă? Există atât de multe profeții despre întoarcerea Domnului în Biblie, așadar de ce sunt atât de fixați pe profeția despre faptul că Domnul coboară pe nori? De ce nu cercetează deloc când aud că există mărturii despre venirea Domnului? De ce, când știu că Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri și când au văzut realitatea lucrării lui Dumnezeu, ei încă țin cu încăpățânare la teoriile și închipuirile lor, împotrivindu-se și condamnând lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă? Acești oameni iubesc adevărul și așteaptă sincer și cu nerăbdare sosirea Domnului sau nu? Sunt ei „fecioare înțelepte” sau „fecioare nechibzuite”? Dacă sunt fecioare înțelepte și așteaptă sincer întoarcerea Domnului, atunci de ce, când aud glasul lui Dumnezeu și văd cum se răspândește Evanghelia împărăției, ei încă mai trebuie să i se împotrivească și s-o condamne cu încăpățânare? Poate aceasta să fie sinceritate în dorința și speranța lor ca Domnul să Se arate? Poate fi aceasta expresia bucuriei lor adevărate pentru întoarcerea Domnului? În cele din urmă, ca s-o spun deschis, credința lor în Domnul și dorința de întoarcere a Domnului Isus sunt false, dar dorința lor de a fi binecuvântați și de a intra în Împărăția cerurilor este reală! Ei cred în Domnul nu ca să poată urmări adevărul și să câștige viața, nu ca să poată obține adevărul și să se îndepărteze de păcat. Ce-și doresc ei cel mai mult? Își doresc ca, atunci când Domnul va coborî, să-i ducă direct în Împărăția cerurilor, să-i facă să scape de suferința trupului și să se bucure de binecuvântările Împărăției cerurilor. Acesta este adevăratul lor scop pentru care cred în Dumnezeu! În afară de acest motiv, ce motiv au ei pentru a-L respinge pe Dumnezeu Atotputernic care exprimă adevăruri pentru a mântui omenirea? Toată lumea se poate gândi la asta. Dacă cineva iubește adevărul și dorește cu adevărat ca Dumnezeu să Se arate, cum va acționa când va auzi că Domnul a venit? Nu va asculta, nu va cerceta, nu va intra în contact cu acest adevăr? Îl vor nega, îl vor nesocoti, i se vor împotrivi prostește? Așa e, cu siguranță nu! Pentru că o persoană care își dorește sincer ca Dumnezeu să Se arate și întâmpină venirea Lui așteaptă cu nerăbdare să se arate adevărata lumină, adevărul și neprihănirea care să le stăpânească inimile. Ei așteaptă cu nerăbdare să vină Dumnezeu, să mântuiască omenirea și să-i ajute pe oameni să scape definitiv de păcat, pentru a fi purificați și câștigați de Dumnezeu. Dar cei care așteaptă doar ca Domnul să coboare pe nori, însă Îl neagă și Îl resping pe Dumnezeu Atotputernic, în special liderii aceia religioși care Îl nesocotesc și I se împotrivesc cu îndârjire lui Dumnezeu Atotputernic pentru a-și apăra statutul social și traiul – aceștia sunt toți oameni care disprețuiesc și urăsc adevărul. Toți sunt necredincioși și anticriști dați în vileag de lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. După ce Dumnezeu întrupat încheie lucrarea Sa de mântuire, oamenii aceștia vor cădea în nenorocirea care se întâmplă o dată la un milion de ani, plângând și scrâșnind din dinți. Atunci profeția despre Domnul care coboară pe nori să Se arate în văzul tuturor va fi pe deplin împlinită: „Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui” (Apocalipsa 1:7).

Să aruncăm o privire la ceea ce spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Oamenii care nu acceptă adevărul și, totuși, așteaptă orbește sosirea lui Isus pe nori albi, vor blasfemia, cu siguranță, împotriva Duhului Sfânt și ei sunt categoria care va fi distrusă. Voi doriți doar harul lui Isus și vreți doar să vă bucurați de tărâmul binecuvântat al cerului, dar nu ați ascultat niciodată cuvintele rostite de Isus și nu ați primit niciodată adevărul exprimat de Isus când Se întoarce la trup. Ce veți da în schimbul faptului că Isus Se întoarce pe un nor alb? Sinceritatea cu care săvârșiți păcate în mod repetat și apoi le mărturisiți, la nesfârșit? Ce veți oferi ca sacrificiu lui Isus care Se întoarce pe un nor alb? Anii de muncă cu care vă înălțați pe voi înșivă? Ce veți arăta pentru a-L face pe Isus Cel reîntors să aibă încredere în voi? Natura voastră arogantă care nu ascultă de niciun adevăr?

[…] Vă spun Eu, cei ce cred în Dumnezeu datorită semnelor sunt, în mod sigur, categoria care va suferi distrugerea. Cei care nu sunt în stare să accepte cuvintele lui Isus care S-a reîntors la trup sunt, cu siguranță, progeniturile iadului, descendenții arhanghelului, categoria care va fi supusă distrugerii eterne. Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne, și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că «Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos» vor fi supuși pedepsei eterne, pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu Îl recunosc pe Isus Cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata cale a vieții. Și astfel, se poate doar ca Isus să Se ocupe de ei atunci când Se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb. Sunt prea încăpățânați, prea încrezători în ei înșiși, prea aroganți. Cum ar putea astfel de degenerați să fie răsplătiți de Isus?” („Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul” din Cuvântul Se arată în trup).

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Anterior: Întrebarea 1: Noi credem că întoarcerea Domnului înseamnă că credincioșii vor fi ridicați direct în Împărăția cerurilor, pentru că este scris în Biblie: „Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Tu mărturisești că Domnul Isus S-a întors, așa că de ce suntem noi acum pe pământ și nu am fost încă răpiți?

Înainte: Întrebarea 3: Spui că Domnul Isus S-a întors, deci, noi de ce nu L-am văzut? A vedea înseamnă a crede și nu te poți bizui pe zvonuri. Dacă nu L-am văzut, asta trebuie să însemne că încă nu S-a întors; voi crede când Îl voi vedea. Spui că Domnul Isus S-a întors, deci unde este El acum? Ce lucrare face? Ce cuvinte a rostit Domnul? Voi crede după ce vei putea să lămurești aceste lucruri prin mărturie.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte