Domnul Isus a fost răstignit pe cruce ca jertfă de păcat pentru om, astfel răscumpărându-ne de păcat. Dacă ne îndepărtăm de Domnul Isus și credem în Dumnezeu Atotputernic, nu ar fi acest lucru o trădare a Domnului Isus? Nu ar fi apostazie?

septembrie 27, 2019

Răspuns:

Acum, în zilele de pe urmă, când Dumnezeu a făcut o lucrare nouă și Și-a asumat un nou nume, oare Îl trădăm pe Dumnezeu sau ținem pasul cu lucrarea Lui atunci când am părăsit numele lui Isus și am acceptat numele lui Dumnezeu Atotputernic? Când Dumnezeu inițiază o nouă lucrare, omul poate fi mântuit doar ținând pasul cu lucrarea Lui. Este adevărat. După cum putem vedea din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic, motivul pentru care Dumnezeu a adoptat numele Dumnezeu Atotputernic era legat de lucrarea săvârșită în zilele de pe urmă și de firea exprimată de Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „Când Dumnezeu se va întrupa de această dată, lucrarea Lui va fi pentru a-Și exprima firea, în primul rând prin pedeapsă și judecată. Pornind de aici, El va aduce mai mult adevăr omului, îi va arăta mai multe moduri de practică și, astfel, Își va atinge scopul de a-l cuceri și de a-l salva pe om de firea lui stricată. Acestea se află în spatele lucrării lui Dumnezeu în Epoca Împărăției(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). Lucrarea lui Dumnezeu în zilele din urmă este de a judeca și mustra omenirea coruptă, punându-i pe oameni după felul lor și încheind o eră. Datorită răscumpărării Domnului Isus, păcatele noastre au fost iertate. Dar, fără îndoială, nu ne-am desprins complet de păcat. Firile noastre sunt încă arogante, egoiste, lacome, înșelătoare și rele. Suntem prinși în capcana cercului vicios de a păcătui în timpul zilei și a ne căi noaptea, bazându-ne pe har pentru mântuire. Așadar, pentru a ne mântui pe deplin, Dumnezeu vorbește în zilele de pe urmă cu firea Sa cea dreaptă, maiestuoasă și de neofensat și face noua Sa lucrare de judecată, mustrare, cucerire și curățire a omului, aducându-ne o eră complet nouă – Epoca Împărăției. Etapa lucrării îndeplinite de Dumnezeu în zilele de pe urmă nu arată minuni. Totul se realizează prin cuvinte. Păcatul, răzvrătirea și nedreptatea omului sunt judecate și mustrate prin cuvântul lui Dumnezeu, curățindu-l și desăvârșindu-l astfel pe om, lucru din care putem vedea că Dumnezeu este atât de omnipotent și de înțelept. Dumnezeu este într-adevăr Dumnezeu Atotputernic Însuși. Dumnezeu a fost Cel care a creat toate lucrurile și stăpânește totul! Deci, oamenii se pleacă înaintea lui Dumnezeu și Îl venerează. În același timp, numele Dumnezeu Atotputernic este folosit pentru a încheia complet strădania războiului de șase mii de ani cu Satana.

Lucrarea de judecată și mustrare a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este și lucrarea de a sorta oamenii după propriul lor fel. Asta împlinește profeția din 1 Petru 4:17: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu.” Acest lucru îndeplinește și profeția despre diferențierea oilor de capre, a grâului de neghină și a slujitorului bun de slujitorul rău. Aceasta este lucrarea pe care o săvârșește Dumnezeu în zilele de pe urmă. O vom înțelege după ce citim câteva pasaje din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic.

Lucrarea zilelor de pe urmă constă în împărțirea tuturor după felul lor și în încheierea planului de gestionare al lui Dumnezeu (planul mântuirii), deoarece clipa se apropie și ziua lui Dumnezeu a sosit. Dumnezeu îi aduce pe toți cei care intră în Împărăția Sa, adică pe toți cei care Îi sunt credincioși până la sfârșit, în epoca lui Dumnezeu Însuși. Cu toate acestea, înainte de venirea epocii lui Dumnezeu Însuși, lucrarea lui Dumnezeu nu este de a observa faptele oamenilor sau de a le cerceta viețile, ci de a le judeca neascultarea, deoarece Dumnezeu îi va purifica pe toți cei care vin în fața tronului Său. Toți cei care au călcat pe urmele lui Dumnezeu până în ziua de azi sunt aceia care vin în fața tronului lui Dumnezeu, și așa stând lucrurile, fiecare persoană care acceptă lucrarea lui Dumnezeu în faza finală este obiectul purificării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu în faza finală fac obiectul judecății lui Dumnezeu.

În legătură cu judecata ce începe de la casa lui Dumnezeu, despre care s-a vorbit în vremurile trecute, cuvântul «judecată» se referă la judecata pe care Dumnezeu o săvârșește azi asupra celor care vin în fața tronului Său în zilele de pe urmă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”).

Doar prin mustrare și judecată poate fi dezvăluit rezultatul întregii creații. Omul își arată adevăratul fel doar când este mustrat și judecat. Răul va fi pus cu răul, binele cu binele și, întreaga omenire va fi clasificată conform tipului său. Prin mustrare și judecată va fi dezvăluit rezultatul întregii creații, astfel încât răul să poată fi pedepsit și binele răsplătit și toți oamenii să fie sub stăpânirea lui Dumnezeu. Toată această lucrare trebuie obținută prin mustrare și pedeapsă dreaptă. Deoarece corupția omului a atins apogeul și neascultarea sa devine extrem de gravă, doar firea dreaptă a lui Dumnezeu, una care este în principal compusă din mustrare și judecată și care este dezvăluită în timpul zilelor de pe urmă, poate transforma și îl poate întregi pe om. Doar această fire poate expune răul și, astfel, îi poate pedepsi sever pe toți cei nedrepți. De aceea, o fire precum aceasta este impregnată cu semnificația epocii, iar revelația și arătarea firii Sale se manifestă pentru lucrarea fiecărei noi epoci. Dumnezeu nu Își dezvăluie firea Sa în mod arbitrar și fără semnificație. Presupunând că, în dezvăluirea rezultatului omului în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu încă ar acorda omului infinită milă și iubire și ar continua să fie iubitor față de el, și nu l-ar supune pe om judecății drepte, ci i-ar arăta mai degrabă toleranță, răbdare și iertare, și ar ierta omul indiferent cât de grave ar fi păcatele sale, fără nicio urmă de dreaptă judecată: atunci, când ar putea fi încheiată întreaga gestionare a lui Dumnezeu? Când ar putea o fire ca aceasta să poată să conducă oamenii către destinația corespunzătoare omenirii? Luați, spre exemplu, un judecător care este întotdeauna iubitor, un judecător cu o față binevoitoare și o inimă blândă. El îi iubește pe oameni indiferent de infracțiunile pe care le-ar fi comis și este iubitor și indulgent cu ei indiferent cine ar fi. În acel caz, când ar putea el să ajungă la un verdict drept? În timpul zilelor de pe urmă, doar judecata dreaptă poate clasifica omul conform tipului său și poate aduce omul într-un nou ținut. În acest mod, întreaga epocă este finalizată prin firea dreaptă a lui Dumnezeu de judecată și mustrare(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). Cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede că lucrarea primară a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este aceea de a pune toate lucrurile după propriul lor fel. Este, de asemenea, lucrarea de a judeca și de a mustra omul prin cuvânt, judecând păcatul omului și mustrând răzvrătirea și nedreptatea lui, transformându-l pe deplin pe om și desăvârșindu-l. Toți cei care acceptă și ascultă de lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă sunt obiectul judecății și curățirii lui Dumnezeu. Doar judecata dreaptă a lui Dumnezeu poate să-l mântuiască pe om, să-l desăvârșească și să-l aducă într-un nou tărâm. Iar iubitorul și milostivul Mântuitor Isus a săvârșit numai lucrarea de a ierta păcatul omului. El nu era menit să facă lucrarea de a curăți și transforma omul, ca să nu mai vorbim de aceea de a sorta oamenii după propriul fel. Așadar, numai acceptând lucrarea de judecată și mustrare prin cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic, cinstind numele lui Dumnezeu Atotputernic drept măreț, poate omul să primească întreaga mântuire a lui Dumnezeu. Dacă susținem numele Domnului Isus, dar respingem numele lui Dumnezeu Atotputernic, în zilele de pe urmă nu vom primi de la Dumnezeu Atotputernic adevărul și mântuirea pentru omenire.

din Răspunsuri la întrebările din scenetă

Dumnezeu Atotputernic este Iahve, care a dat legea de călăuzire a vieții oamenilor, și El este Domnul Isus, care a fost răstignit pe cruce pentru răscumpărarea omenirii. Lucrarea de judecată făcută de Dumnezeu Atotputernic, lucrarea de răscumpărare făcută de Domnul Isus și lucrarea legii făcută de Iahve Dumnezeu - toate au fost făcute de Unul Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește omenirea puțin câte puțin, conform planului Său și nevoilor omenirii.

Acceptarea numelui de Dumnezeu Atotputernic nu înseamnă nerecunoașterea sau trădarea Domnului Isus, ci înseamnă urmarea pașilor Mielului, păstrarea căii lui Dumnezeu, și urmarea Lui cu credință. Dumnezeu aprobă asta, astfel cum scrie și în Apocalipsa 14:4: „Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru Miel.” Toți cei care apără numele lui Isus și refuză să accepte numele de Dumnezeu Atotputernic Îl vor trăda, de fapt, pe Dumnezeu și vor fi eliminați de El. Exact ca atunci când Dumnezeu a făcut lucrarea cu numele de Isus, toți discipolii care au acceptat noua lucrare a lui Dumnezeu și L-au urmat pe Domnul Isus nu s-au îndepărtat de la calea cea dreaptă și nu L-au trădat pe Iahve Dumnezeul, ci mai degrabă au ținut pasul cu Dumnezeu și doar ei au fost cei care I-au fost credincioși. Fariseii care credeau că erau credincioși lui Iahve Dumnezeul apărau numele Său, negându-L pe Domnul Isus. Drept urmare, nu numai că nu au câștigat lauda lui Dumnezeu Iahve, ci au fost și pedepsiți și blestemați de Dumnezeu. Deci, avem de învățat o lecție din eșecul fariseilor, să acceptăm numele lui Dumnezeu Atotputernic și să urmăm pașii lui Dumnezeu. Doar așa Îi putem obține mântuirea.

din Răspunsuri la întrebările din scenetă

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger