01Lumea este năpădită de dezastre – Domnul a ajuns deja în taină

Epidemiile, foametea, cutremurele, inundațiile și alte dezastre au devenit evenimente comune pretutindeni în lume și sunt din ce în ce mai grave. Au apărut și fenomene cerești ciudate. Profețiile întoarcerii Domnului au fost îndeplinite în mare măsură. Domnul Isus a ajuns deja în taină; El a exprimat adevărul și a îndeplinit lucrarea judecății începând din casa lui Dumnezeu.

Versete din Biblie pentru referințe:

Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete, vor fi (molime şi) cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii” (Matei 24:7-8).

Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve” (Ioel 2:29-31).

Am văzut când Mielul a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele, iar stelele cerului au căzut pe pământ ca smochinele târzii care sunt azvârlite din pom, când acesta este scuturat de un vânt puternic” (Apocalipsa 6:12-13).

Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Luca 12:40).

Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13).

Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:48).

Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

02Singura șansă de a fi mântuiți și a intra în Împărăția cerurilor este să fim răpiți înaintea marelui dezastru

Răpirea înaintea marelui necaz este dorința împărtășită a tuturor celor care tânjesc după arătarea Domnului. Toți cei care urmează pașii lui Dumnezeu și vin înaintea Lui, care îmbrățișează lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, vor fi răpiți în fața tronului lui Dumnezeu înainte de marele necaz. Numai ei vor putea participa la ospățul Mielului și vor fi făcuți biruitori de Dumnezeu. Când vine necazul cel mare, ei vor fi protejați și păziți de Dumnezeu și aduși în Împărăția lui Dumnezeu.

Versete din Biblie pentru referințe:

Apoi mi-a zis: «Scrie! Ferice de cei chemaţi la cina de la nunta Mielului!» Mi-a mai zis: «Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu»” (Apocalipsa 19:9).

Am văzut un alt înger care urca de la răsăritul soarelui şi care avea sigiliul Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas puternic spre cei patru îngeri cărora le fusese dat să facă rău pământului şi mării, zicând: «Nu faceţi rău nici pământului, nici mării, nici copacilor până nu vom pune sigiliul pe fruntea robilor Dumnezeului nostru!» Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: fuseseră pecetluiţi o sută patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile fiilor lui Israel” (Apocalipsa 7:2-4).

M-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sion, şi împreună cu El erau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scrise pe frunţile lor Numele Lui şi Numele Tatălui Său. […] Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini. Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună; ei sunt fără vină” (Apocalipsa 14:1, 4-5).

Ferice de cei ce-şi spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieţii şi să poată intra pe porţi în cetate!” (Apocalipsa 22:14).

Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei (şi va fi Dumnezeul lor). El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi; nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus” (Apocalipsa 21:3-4).

03Cum să-L întâmpinați pe Domnul înaintea marelui necaz și să fiți răpiți înaintea tronului lui Dumnezeu

Cartea Apocalipsei prevestește: „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Din acest verset putem vedea că lucrul cel mai important pentru a întâmpina venirea Domnului este să putem auzi glasul lui Dumnezeu. A accepta, a se supune și a urmări odată ce ați stabilit că acesta e glasul lui Dumnezeu, este singura cale de a-L întâmpina pe Domnul înaintea necazului și a fi ridicați înaintea tronului lui Dumnezeu.

Versete din Biblie pentru referințe:

Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6).

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27).

Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:11).

Isus i-a răspuns: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14:6).

04Consecințele pierderii șansei de a fi răpiți înaintea marelui necaz

Când Domnul Se va întoarce în zilele de pe urmă pentru a vorbi, a Se arăta și a lucra, cei care nu caută să audă glasul lui Dumnezeu – mai ales cei care Îi aud glasul, dar tot I se împotrivesc cu înverșunare și Îl condamnă, care refuză să accepte lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă – își vor risipi șansa de a fi răpiți înainte de necaz. Când lucrarea lui Dumnezeu se încheie și marele necaz este dezlănțuit, când cei buni încep să fie răsplătiți și cei răi pedepsiți, toți cei care nu au fost răpiți înaintea necazului se vor prăbuși în dezastru, plângând și scrâșnind din dinți.

Versete din Biblie pentru referințe:

La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile. Cele nesăbuite le-au zis celor înţelepte: Daţi-ne şi nouă din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting lămpile! Dar cele înţelepte au răspuns: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceţi-vă mai bine la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă! În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar uşa a fost închisă. Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el le-a răspuns: Adevărat vă spun că nu vă cunosc!” (Matei 25:6-12).

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” (Matei 7:22-23).

Al cincilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea care a căzut din cer pe pământ; i-a fost dată cheia pasajului spre Adânc. A deschis pasajul spre Adânc, şi din pasaj a ieşit fum, ca fumul dintr-un cuptor mare. Soarele şi văzduhul s-au întunecat din cauza fumului din pasaj. Din fum au ieşit pe pământ lăcuste, cărora le-a fost dată o putere ca puterea pe care o au scorpionii pământului. Li s-a spus să nu facă rău nici ierbii de pe pământ, nici vreunei plante verzi şi nici vreunui copac, ci doar oamenilor care nu au pe frunţile lor sigiliul lui Dumnezeu. Nu li s-a dat voie să-i omoare, ci doar să-i chinuiască timp de cinci luni. Chinul pe care-l provocau era precum chinul provocat de un scorpion când înţeapă un om. În zilele acelea oamenii vor căuta moartea, dar nu o vor găsi. Vor dori să moară, dar moartea va fugi de ei” (Apocalipsa 9:1-6).

Abonați-vă

Abonați-vă la pagina noastră pentru a primi cele mai recente noutăți direct în căsuța de e-mail, inclusiv minunate materiale, precum știri despre biserică, videoclipuri evanghelice, imnuri și mărturii scrise.

Articole de referință

Cum să fii răpit înainte de necaz

Site web oficial