01Reîntoarcerea lui Dumnezeu în trup în zilele de pe urmă îndeplinește întru totul profețiile Domnului

Mulți credincioși așteaptă ca Domnul să coboare pe un nor și să Se arate omenirii. Cu toate acestea, profețiile despre întoarcerea Lui s-au îndeplinit deja în mare măsură, așadar de ce nu L-am văzut coborând pe un nor? De fapt, profețiile referitoare la întoarcerea Domnului nu se limitează la coborârea Lui pe un nor, având în vedere că există și profeții conform cărora El vine în secret, precum „Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Luca 12:40). „Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului” (Matei 24:37), și altele. Domnul S-a întors deja în trup ca Fiul Omului, mergând tăcut printre noi, îndeplinind astfel profețiile despre „venirea Fiului Omului”.

Versete din Biblie pentru referințe

„Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Luca 12:40).

„Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului” (Matei 24:37).

„Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie” (Luca 17:24-25).

„Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

02De ce S-ar întrupa din nou Dumnezeu în zilele de pe urmă pentru a Se arăta și a lucra?

Versete din Biblie pentru referințe

„Deci, Hristos a fost oferit cândva pentru a îndura păcatele multora; iar celor ce-L caută Se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru mântuire” (Evrei 9:28).

„Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

„Pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta” (Faptele Apostolilor 17:31).

„Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22).

„Şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5:27).

03Care sunt consecințele neacceptării faptului că Dumnezeu Se întoarce în trup?

Dumnezeu S-a întors în trup ca Fiul Omului pentru a Se arăta și a-Și face lucrarea din zilele de pe urmă și El face acest lucru doar de dragul de a mântui omenirea coruptă de păcat, odată pentru totdeauna, pentru ca oamenii să poată fi purificați și să dobândească mântuirea deplină de la Dumnezeu. Odată sfârșită lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu întrupat, El va revărsa marile dezastre și va începe să îi recompenseze pe cei buni și să-i pedepsească pe nelegiuiți. Apoi, El va coborî pe un nor și Se va dezvălui public tuturor popoarelor. Dumnezeu îi va conduce atunci pe toți cei care au fost purificați și pe deplin mântuiți în Împărăția Lui, în timp ce aceia care au respins cea de-a doua întrupare a lui Dumnezeu și s-au împotrivit acesteia vor fi măturați de marile dezastre, vor plânge amarnic și vor scrâșni din dinți.

Versete din Biblie pentru referințe

„La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile. Cele nesăbuite le-au zis celor înţelepte: «Daţi-ne şi nouă din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting lămpile!» Dar cele înţelepte au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceţi-vă mai bine la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă!» În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar uşa a fost închisă. Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!» Dar el le-a răspuns: «Adevărat vă spun că nu vă cunosc!»” (Matei 25:6-12).

„Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!” (Apocalipsa 1:7).

„Cât despre laşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, desfrânaţi, vrăjitori, închinători la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în lacul care arde cu foc şi pucioasă, adică moartea a doua” (Apocalipsa 21:8).

Domnul S-a întors de mult în trup ca să Se arate și să lucreze

Site web oficial