01Știați? Judecata marelui tron alb a început cu mult timp în urmă

Mulți oameni cred că judecata marelui tron alb, așa cum este profețită în Cartea Apocalipsei, înseamnă că atunci când Domnul Se va întoarce în zilele de pe urmă, El va pregăti o masă în cer, unde Se va așeza, va desfășura pergamentul și va judeca fiecare persoană în parte pentru a hotărî, pe baza comportamentului acesteia, dacă va merge la ceruri sau în iad. Pare destul de rezonabil să ne închipuim toate acestea, dar oare Dumnezeu chiar va îndeplini totul așa cum ne imaginăm noi că o va face? Adevărul e că judecata marelui tron alb, așa cum este profețită în Cartea Apocalipsei, a fost doar o viziune a lui Ioan – nu este un fapt real. Așadar, când Domnul Se va întoarce, cum anume va înfăptui El judecata marelui tron alb?

Versete din Biblie pentru referințe

„Apoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel Ce şedea pe el. Pământul şi cerul au dispărut din prezenţa Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morţii mari şi mici stând înaintea tronului. Au fost deschise nişte cărţi şi a fost deschisă şi o altă carte, care este Cartea Vieţii. Morţii au fost judecaţi potrivit cu faptele lor, aşa cum erau ele scrise în cărţi” (Apocalipsa 20:11-12).

„Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:47-48).

„Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22).

„Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

02De ce Dumnezeu trebuie să facă o altă etapă a lucrării – lucrarea de judecată – în zilele de pe urmă?

Lucrarea Domnului Isus de răscumpărare din Epoca Harului doar a iertat păcatele omenirii. Nu i-a iertat pe oameni de firile lor corupte – aroganța, îngâmfarea, egoismul, lăcomia, necinstea și înșelăciunea lor și alte firi satanice au rămas. Dacă aceste firi corupte nu se vor soluționa, oamenii vor săvârși păcate neîncetat, se vor împotrivi lui Dumnezeu și-L vor trăda, blocați într-un ciclu de păcătuire și apoi spovedanie, neputând să se descotorosească de legăturile naturii lor păcătoase și să fie pe deplin mântuiți de Dumnezeu. Dumnezeu S-a întors în trup în zilele de pe urmă pentru a ne mântui pe deplin. El a exprimat toate adevărurile pentru curățirea și mântuirea omenirii și îndeplinește lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu pentru a rezolva natura păcătoasă și firile satanice ale oamenilor, astfel încât să putem să ne lepădăm de păcat, să fim purificați și mântuiți de Dumnezeu.

Versete din Biblie pentru referințe

„Adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârşeşte păcatul este sclav al păcatului. Şi sclavul nu rămâne veşnic în casă, însă fiul rămâne veşnic” (Ioan 8:34-35).

„Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă” (1 Petru 1:5).

„Deci, Hristos a fost oferit cândva pentru a îndura păcatele multora; iar celor ce-L caută Se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru mântuire” (Evrei 9:28).

„Ferice de cei ce-şi spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieţii şi să poată intra pe porţi în cetate!” (Apocalipsa 22:14).

03Cum înfăptuiește Dumnezeu judecata din zilele de pe urmă pentru a curăți și a mântui pe deplin omenirea

În zilele de pe urmă, Dumnezeu exprimă adevărul pentru a judeca și da în vileag natura satanică a omenirii de a păcătui și a se împotrivi față de Dumnezeu, dezvăluindu-Și firea cea dreaptă și sfântă care nu tolerează nicio jignire. Prin judecata, mustrarea, încercările și rafinarea din cuvintele lui Dumnezeu, oamenii văd limpede adevărul și esența propriei corupții satanice. Sunt capabili să se deteste, să se lepede de sine și să se căiască sincer înaintea lui Dumnezeu. Ei încep să caute adevărul, să pună adevărul în practică, să trăiască după cuvintele lui Dumnezeu și să se elibereze treptat de legăturile naturii lor satanice, să fie curățiți și să devină oameni care se supun și se închină sincer lui Dumnezeu.

Versete din Biblie pentru referințe

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13).

„Sfinţeşte-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).

„Și se va întâmpla ca, pe tot pământul, două părți din acesta vor fi nimicite și vor pieri, iar a treia va fi lăsată, a spus Iahve. Iar Eu voi aduce cea de-a treia parte în foc și o voi rafina așa cum este rafinat argintul, o voi încerca așa cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele Meu, iar Eu îi voi auzi. Eu voi spune: «Este poporul Meu!», iar ei vor spune: «Iahve este Dumnezeul meu!»” (Zaharia 13:8-9).

„Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea sunt tăinuite şi pecetluite până la vremea sfârşitului. Mulţi se vor curăţi, se vor albi şi vor fi încercaţi, însă cei răi vor continua să fie răi; nici unul dintre cei răi nu va înţelege, însă cei înţelepţi vor înţelege” (Daniel 12:9-10).

04Consecințele refuzului de a accepta judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă

Când Dumnezeu împarte judecata marelui tron alb în zilele de pe urmă, El mai întâi Se întrupează, exprimă adevărul și săvârșește lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, făcând un grup de biruitori înainte de sosirea dezastrelor. Odată ce lucrarea de judecată a lui Dumnezeu s-a încheiat, El dezlănțuie dezastre de mari proporții și începe să-i răsplătească pe cei buni și să-i pedepsească pe cei răi. Cei care așteaptă cu nechibzuință ca Domnul să vină pe un nor, care refuză să-I accepte lucrarea de judecată din zilele de pe urmă și care nu sunt curățiți și mântuiți vor fi mistuiți în dezastre, plângând și scrâșnind din dinți.

Versete din Biblie pentru referințe

„Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” (Matei 7:22-23).

„Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!” (Apocalipsa 1:7).

„Cât despre laşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, desfrânaţi, vrăjitori, închinători la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în lacul care arde cu foc şi pucioasă, adică moartea a doua” (Apocalipsa 21:8).

„Cel ce face rău, să facă rău şi mai departe; cel întinat să se întineze şi mai departe; cel drept să facă dreptate şi mai departe; iar cel sfânt să se sfinţească şi mai departe! Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apocalipsa 22:11-12).

Judecata marelui tron alb a început cu mult timp în urmă

Site web oficial